تجدید مناقصه خدمات حقوقی
۱۳۹۶-۱۰-۱۲
مسئولین عمران صدرا بصورت هفتگی از روند اجرایی پروژه بناسازان رمضان بازدید می کنند
۱۳۹۶-۱۰-۱۴

مناقصه تکمیل ساختمان و محوطه تجاری مسکن مهر

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد تکمیل ساختمان و محوطه تجاری واقع در سایت مسکن مهر ۶۰۰ واحدی واقع در شهر صدرا  به شماره ۲۰۰۹۶۱۰۴۱۰۰۰۰۰۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۱۳/۱۰/۹۶ می باشد.

ردیف

شــــرح پروژه

برآورد

 (ریال)

مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه 

چک تضمین شده /واریز وجه/ضمانتنامه(ریال )

۱

تکمیل ساختمان و محوطه تجاری واقع در سایت مسکن مهر ۶۰۰ واحدی

۲٫۴۴۰٫۰۵۲٫۵۳۳

۱۲۲٫۰۰۲٫۶۲۷

 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۰ تاریخ ۳۰/۱۰/۹۶

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱ تاریخ ۳۰/۱۰/۹۶

حداقل ۷۰%  از هزینه های این پروژه از محل تهاتر با واحدهای تجاری و یا آپارتمانی و …  متعلق به شرکت عمران شهر جدید صدرا خواهد بود.

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا بلوار دانش خیابان دنا شرکت عمران شهر جدید صدرا

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس -۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸(پیش شماره ۰۲۱)

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا 

دیدگاه ها بسته شده است