پرسشهای حقوقی مسکن مهر

Z_پرسشهای حقوقی مسکن مهر

آیا نقل و ا نتقال مسکن مهر به شخص دیگری امکان دارد؟

خیر,در حال حاضر امکان نقل و انتقال وجود ندارد.

آیا بعد از فوت متقاضی, امتیاز مسکن مهر باطل می شود؟

خیر, مسکن مهر به ورثه منتقل می شود.

آیا شخص می تواند به وکالت از متقاضی مسکن مهر اقدام به انجام امور اداری وتحویل گرفتن مسکن مهر نماید؟

خیر,در حال حاضر این امکان وجود ندارد.