میز خدمت الکترونیک

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 

خدمت: واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده شهرهای جدید


واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده شهرهای جدید
15011701000
واحد املاک
یک ماه شامل مراحل قیمت گذاری، برگزاری فراخوان عمومی، تنظیم و انعقاد قرارداد واگذاری
متوسط مبلغ 4 میلیون ریال شامل حق الزحمه کارشناسی+ برگزاری فراخوان عمومی
گزارش کارشناس رسمی، صورتجلسه کمیته ارزیابی، صورتجلسه کمسیون معاملات، اسناد مالی، ارائه موافقتنامه اصولی در قطعات خدماتی و غیر مسکونی از دستگاه زیربط

1

- اتمام پروژه­ی قابل واگذاری

2

تعیین خدمت­گیرنده و نوع واگذاری (رایگان/فروش)

3

تعیین قواعد ناظر بر واگذاری واحد

4

مکاتبه با دستگاه خدمت­گیرنده یا برگزاری مزایده یا تعیین قیمت کارشناسی

5

صدور سند مالکیت به نام فرد

6

دریافت هزینه­های واگذاری (در صورت وجود به ویزه در مورد فروش) و طی مراحل قانونی انتقال واحد و اسناد مربوطه

ارباب رجوع محترم در صورت تمایل با شرکت در نظرسنجی و ارایه راهکارهای مناسب ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

یک دسته را انتخاب نمایید:

عنوان نظر:

پیام شما: