هزینه ثبت نام در همایش

شماره حساب بانک مسکن: 13008386388


شماره کارت بانک مسکن: 5826-5377-2314-6280

به نام آقای داراب صفری دارنجانی

توجه: دانشجویان دانشگاه شیراز دارای 40% تخفیف در هزینه همایش و کارگاه می باشند.

.....................

توجه: هزینه هر کارگاه 50 هزار تومان می باشند.

.....................

ردیفنوع ثبت ناممبلغ ثبت نام (ریال)
1دانشجویانحضوریبا مقاله    1,200,000
بدون مقاله        900,000
غیر حضوریبا مقاله    1,000,000
2اساتید و اعضای هیئت علمیحضوریبا مقاله    1,400,000
بدون مقاله    1,500,000
غیر حضوریبا مقاله    1,100,000
3شرکت کننده آزادحضوریبا مقاله    1,300,000
بدون مقاله    1,400,000
غیر حضوریبا مقاله    1,200,000
4هزینه هر مقاله اضافی        500,000
5هزینه هر گواهی اضافی        180,000

در دست ساخت

توجه

به همراه داشتن تصویر مبالغ ثبت نام همایش در روز همایش جهت دریافت کارت ورود الزامیست

 

پژوهشگران محترم توجه نمایند که در صورت تمایل به ثبت نام با مقاله، واریز هزینه پس از اطمینان از پذیرش مقاله در همایش صورت گیرد، در غیر این صورت، همایش مسئولیتی در قبال استرداد مبلغ واریزی نخواهد داشت.