گزارش تصویری ورزش صبحگاهی کارکنان شرکت عمران صدرا
۱۳۹۵-۱۰-۱۲
۳ قطعه زمین بهداشتی درمانی توسط شرکت عمران صدرا واگذار گردید
۱۳۹۵-۱۰-۱۳

قابل توجه متقاضیان پروژه مسکن مهر ۷۶۸ واحدی (شرکت سد و عمران پارس گستر)

بدینوسیله به متقاضیان مشروحه ذیل که نسبت به پرداخت بدهی و  تحویل واحد مسکن مهر اقدام ننموده اند اعـــلام میگردد در صورتیکه نسبت به نحویل واحد مربوطه اقدام ننمایند برابر ضوابط  و دستورالعمل شماره ۱۲۲۴۳/۹۴/ص/۴۳۰۲ مورخ ۱۹/۱۱/۹۴ حذف میگردد و امتیاز ایشان طبق اولویت به شخص دیگری واگذار می گردد و حق هر گونه اعتراضی از آنان سلب خواهد شد .

کدملینامنام خانوادگی کدملینامنام خانوادگی
۲۲۹۱۶۹۲۳۶۴مرضیهاستدلال ۲۴۰۰۱۴۹۶۱۵منصوررادمنش
۲۲۹۷۵۷۶۱۰۲غلامحسیناستدلال ۲۳۹۱۶۶۰۳۸۳عبدالحسینرحمانی
۲۲۹۵۹۴۰۶۷۲داوداسلام نژاد ۲۴۷۰۷۰۲۲۲۴سیدجلیلزاهدی جهرمی
۲۲۹۵۲۹۵۹۲۰غلامرضااکبریان ۲۵۴۹۶۱۵۰۴۲راشدسیاه پوش سنگری
۲۳۷۰۵۳۳۳۱۵افسانهالماسی ۲۲۹۸۳۰۶۹۰۷محمدامینشایسته نیا
۲۲۹۶۹۹۹۶۳۸اصغرآزمون ۲۳۹۰۷۴۷۲۵۶غلامحسینشریفی
۲۲۹۸۸۶۴۹۲۶جوادبحری ۵۱۴۹۵۴۸۶۶۹پروینشفیعی سروستانی
۲۴۳۲۵۰۷۴۶۰مجتبیبخشنده ۲۲۹۸۸۲۰۲۴۴سعیدشمس
۲۲۹۸۹۳۶۹۵۱صمدبهمنی نژاد ۲۵۴۹۷۶۴۲۸۵حسینشمس الدینی
۲۲۹۱۸۵۸۶۷۱فاطمهپایندان ۱۹۱۰۶۵۳۱۲۸نرگسشمسی
۲۲۹۵۱۸۳۸۸۱اکبرپور کریمیان میرسفید ۲۲۹۶۰۸۱۷۵۴حمید رضاشهبازی
۲۵۷۲۳۹۱۹۸۸احترامپورعسکر ۲۲۹۱۲۰۸۳۱۴جهانگیرشهبازی
۲۵۷۲۳۲۹۵۳۰یونسپیروی ۱۸۱۸۳۲۳۲۸۱مهدیشیردم
۵۱۵۹۳۲۱۳۵۷حسینتقوی ۲۲۹۲۰۷۲۱۰۶هاشمصالحی
۲۵۷۲۰۰۵۹۷۲جانمحمدتقی زاده ۱۸۱۹۷۶۰۹۰۱شهرامصفری اسکندری
۲۳۹۰۶۶۴۲۴۵رحیمتوکلیان ۲۲۹۸۹۹۲۶۹۱علی اصغرطائی زاده
۲۵۲۹۶۳۳۴۲۸جوادتیرانداز ۲۴۳۰۱۵۳۸۲۳داریوشعواطفی نژاد
۲۲۹۸۰۵۶۹۸۶حسینجمعه پور ۲۲۹۲۱۳۴۰۱۲عبدالهفرجی
۲۵۴۹۳۸۴۳۲۶لطیفهخسروی آب پرده ۲۲۹۲۹۴۰۱۲۴اله بخشفردسبوکی
۲۴۳۰۳۸۹۸۴۳عباسقلیدرودی دورودزنی ۲۵۷۱۹۰۷۹۳۱نبی الهفیروزی
۲۲۹۱۲۸۶۴۸۱غلامرضاکاظمی فرد ۲۲۹۱۳۹۳۲۲۷جمیلهمحمدپور
۲۵۲۹۲۰۸۲۴۷محمدعلیکریمی نژاد اصطهباناتی ۲۴۷۱۵۱۸۲۱۴اسماعیلمسعودنیا
۲۳۹۰۸۲۴۲۷۷حبیب الهکشاورزی ۲۲۹۷۵۰۱۴۵۵حجتویژه
۵۴۸۹۶۴۴۰۱۱صمدمظفری ۶۵۵۹۸۳۰۸۲۹علی محمدصالح
۲۲۹۱۸۵۰۶۴۴مجیدمقدم کیا ۲۳۷۰۴۹۷۱۹۱مهدیمعماری
۲۲۹۶۲۲۸۰۹۷مهدی یارمنصوری کلاه مال ۵۴۸۹۵۳۳۵۴۴عنایتجاوید نیا
۲۲۸۲۰۱۴۳۵۹سعیدهنامدار ۲۲۹۵۵۰۹۴۴۰زهراامیدبخش
۲۲۹۳۹۴۶۱۶۹حیدر علینجاتی ارخلو ۲۲۹۸۰۲۶۳۳۵بهمننامداری قرقانی
۲۲۹۷۸۸۹۳۰۵حسیننصرآزاد ۲۳۷۱۹۴۸۳۳۰سیدمحمدرضاشریفیان
۲۲۹۵۳۴۵۸۵۵شهراموارسته   

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است