تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خودرویی
۱۳۹۵-۱۰-۰۷
برگزاری دیدار مردمی مدیرعامل شرکت عمران صدرا
۱۳۹۵-۱۰-۰۷

قابل توجه متقاضیان پروژه مسکن مهر ۶۹۰ واحدی (شرکت عمران مارون)

بدینوسیله به متقاضیان مشروحه ذیل که نسبت به پرداخت بدهی و  تحویل واحد مسکن مهر اقدام ننموده اند اعـــلام میگردد در صورتیکه نسبت به تکمیل موجودی  و نحویل واحد مربوطه اقدام ننمایند برابر ضوابط  و دستورالعمل شماره ۱۲۲۴۳/۹۴/ص/۴۳۰۲ مورخ ۱۹/۱۱/۹۴حذف میگردد و امتیاز ایشان  طبق اولویت به شخص دیگری واگذار می گردد و حق هر گونه اعتراضی از آنان سلب خواهد شد .

 

کدملینامنام خانوادگی کدملینامنام خانوادگی
۲۵۵۹۷۹۲۷۹۶نسرینابطحی ۳۰۷۱۰۶۹۶۴۲فرزادبنجوئی
۲۴۳۰۲۵۶۲۷۴علیاتابکی ۲۲۹۸۲۲۳۴۵۹الههبهاری
۲۲۹۶۱۰۷۵۱۶امیرهوشنگاحمدعلی زاده ۲۵۴۹۶۷۳۰۷۷غلامحسینبهزادی
۳۷۳۰۰۱۱۳رضااسدی ۲۲۹۷۹۸۴۷۳۱فرخپروتا
۵۴۶۹۸۹۰۲۵۲کاظماسدی ۲۴۳۰۸۶۱۰۲۱برزوپناهی دوست
۲۲۹۷۱۸۴۳۱۱زینتاسمعیلی ۲۲۹۷۳۶۸۷۸۱محسنپوررضا
۴۲۳۰۱۸۰۳۰۶عبدالافشون ۵۴۷۹۸۴۰۳۳۹حسینپورمحمدی
۲۴۷۰۴۱۲۷۸۱ایازاقائی بهجانی ۲۳۷۰۳۵۷۹۳۲جمشیدترنج
۲۲۹۶۷۶۷۹۰۷هاشماقلیدی پور ۲۲۹۰۸۸۰۸۶۸غلامعلیتن بد
۲۲۹۷۳۱۲۵۰۴غلامرضاالف پوریان ۶۵۵۹۷۴۸۸۹۸علمدارتوانا
۲۴۳۰۳۷۸۳۹۶سیدیعقوبانوار ۲۲۹۳۵۰۵۹۸۷سیدمحمدحسنجعفری
۲۲۹۸۹۶۹۹۸۱علی رضااوحدی ۲۲۹۱۶۳۰۸۷۳خدیجهجوانمردی
۲۲۹۵۳۸۸۲۲۸مجتبیایمانی مهر ۲۲۹۶۱۵۹۰۷۹رضاحسنی
۲۲۹۵۵۸۷۹۸۰احسانباباخانی فرد ۲۳۹۰۷۵۷۱۳۸سیدعلی حمزهحسینی
۲۴۳۰۹۲۶۹۴۶ضرغامباستان جوزی ۲۲۹۶۵۲۸۳۲۵سیدمحمدحسینی
۵۴۴۰۳۱۴۶فرزینباشی پور حقیقی ۲۳۷۰۲۴۷۰۹۶مجیدحسینی فرد
۱۸۶۱۰۲۴۰۵۳صدرالهبرجسته ۵۱۳۹۴۵۶۳۷۰بهروزحمیدی
۲۲۹۸۴۴۴۷۷۳روح الهبردستانی ۲۴۳۰۶۹۲۳۶۸کریمخانلوئی
۱۸۱۵۱۸۲۰۶۷نصرتبرمکی ۲۴۳۰۴۴۲۲۷۲صادقدانش
۱۸۲۹۰۹۹۵۹۰ناجیبناکار ۲۲۹۱۰۷۲۶۲۵شهرامدانشمند قلاتی
۲۲۹۸۰۱۷۱۵۸علیدبیری ۲۲۹۱۰۶۴۷۸۹اسماعیلرضائی
۲۴۳۰۹۵۹۰۱۱شیریندرخشان حسینی ۲۲۹۵۹۰۵۶۶۴کرامت الهرعیتی
۲۲۹۴۱۹۱۲۶۹خداوردیدرویشی ۲۵۷۲۰۱۸۳۲۲اکبررعیتی نژاد
۲۲۹۵۸۵۵۲۹۲فاطمهده بزرگی ۱۶۳۸۲۸۰۷۸۹یوسفرفیع زاده
۲۲۹۷۸۲۱۹۵۶جوادرحمانی ۲۲۹۷۹۵۴۳۵۲محسنروستاپور
۲۲۹۱۱۷۱۲۲۴مسعودرستم پور ۲۲۹۵۹۹۷۲۹۱غلامرضاروئین
۲۲۹۵۹۸۶۳۴۶رقیهرهائی ۲۴۷۱۴۴۸۳۱۳جهان نوشطاهری
۲۲۹۶۷۷۱۱۶۵مهدیزارع ۲۲۹۱۵۳۴۰۵۱ساداتطاهری نودادی
۲۲۹۷۴۹۵۰۵۶احمدزارع مهذبیه ۲۴۵۱۴۷۲۹۸۷محمدهادیعباسی
۱۸۱۹۷۵۸۳۵۴فرشیدزارعی ۵۴۶۹۵۱۶۱۵۶ابوطالبعباسی
۲۲۹۳۲۹۴۶۱۷عبدالهزارعی ۵۱۴۹۸۹۵۸۸۱غلامعباسعباسی
۲۳۷۱۱۷۹۵۸۲یوسفزحمت کش ۲۲۹۴۹۱۵۶۲۳کرامتعباسی ارجمندی
۲۵۲۹۳۸۸۲۱۰احمدزحمت کش ۱۸۲۷۷۵۸۲۴۴عیسیعزازیل
۲۲۹۲۰۶۳۰۸۵سیف الهزمانی ۲۳۷۱۶۵۲۶۰۱اسدالهعلی پور
۲۵۷۲۱۴۷۲۷۰مهدیزینلی ۲۴۵۱۲۳۹۱۸۲غلامعنصری خوب
۲۲۹۹۶۱۸۵۸۹علی میرزاسرخی دهداری ۵۴۶۹۵۴۷۸۰۹گلابغلامی
۲۲۹۵۴۷۵۹۹۶اسماعیلسعادتیان پور ۲۴۳۰۷۳۴۸۱۸محمدرضاغلامی
۲۲۹۶۳۴۳۹۱۰فرزادسلطانی ۲۳۹۱۷۵۸۷۸۲فرهادفریدونی
۲۲۹۸۵۸۵۱۸۰امیرسلطانی ۲۳۷۲۳۱۳۱۴۲عصمتفیروز زاده
۲۲۹۱۷۸۶۶۷۹غلامسلمان پور ۲۲۹۴۶۱۴۳۸۰گل عنبرفیوج
۲۲۹۶۳۹۰۸۶۲غلام حسینشاهوار حقیقی ۲۲۹۶۳۱۲۸۲۹حمزهقاسمی شیری
۲۲۹۷۶۹۹۴۹۲امیرشبانی ۲۴۱۰۸۰۳۷۸۴منیژهقربانی
۲۳۷۱۶۱۸۹۸۵علیشعبانی ۶۸۳۹۴۹۴۴۸۹فرزادقربانی آباده
۱۸۱۶۸۵۹۷۶۱غلامرضاشهیدی ۲۲۹۷۵۴۴۰۵۷کورشقره خانی
۲۲۹۱۰۹۷۶۲۸محمدامینصابری ۲۲۹۵۷۲۳۵۲۳حشمت الهقهرمانی
۲۲۸۲۶۴۲۹۵۳اله یارصفائی صفر ۲۲۹۹۰۶۰۳۷۵طوبیکاراندیش
۲۵۴۹۶۹۹۵۰۵فیض الهکاوه ۲۲۹۸۳۹۶۶۹۸حمیدمستی
۲۵۲۹۶۲۶۷۴۱عبدالحسینکجوری ۲۲۹۱۷۹۴۷۹۵محمدمهدیمعارج
۲۴۵۱۴۰۶۶۵۸فریدونکرمی ۲۵۳۹۸۲۸۸۹۲وحیدملک پور
۲۵۲۹۲۲۳۱۵۷اکبرکشاورز ۲۲۹۷۲۵۹۹۵۶حسینمنفرد
۵۴۶۹۸۷۹۷۴۷قاسمکوه کن ۲۲۹۶۰۹۳۲۷۲محمدهادیموثقی
۹۳۳۹۸۴۵۷۱حسینمحرابی نیا ۶۵۷۹۹۱۶۰۵۲سیداسدالهموسوی
۲۴۳۱۴۳۳۹۰۰نوبرمددی ۲۲۹۲۷۰۷۴۸۹شیرزادمیرزائی
۲۲۹۷۴۵۷۴۴۸علی اکبرمدرسی ۲۲۹۲۷۱۵۷۶۷احتراممیرکی باصری
۲۲۹۶۸۳۱۱۶۸حمیدمرادی نیا ۲۲۹۵۴۰۰۲۷۹پرویزنادی مهرآبادی
۲۲۹۲۰۵۰۷۲۲سیدمهدیمرتضوی ۶۵۵۹۸۲۷۴۳۷مهراننجاتی
۲۲۹۵۲۴۵۵۵۹فرهادنفری ۲۲۹۳۰۶۱۶۹۸فیروزهوشیار
۱۶۳۹۲۳۴۰۴۷نورالهنوری پروج ۲۲۹۲۱۲۳۱۶۹بهمنیاراحمدی
۲۵۴۹۴۷۳۲۸۰همین بسنوری خلاری ۲۴۱۱۰۶۵۸۵۱حبیب الهیداللهی فارسی
۲۵۴۹۲۵۲۴۹۷نمکنیکوئی اردکانی ۲۲۹۸۰۰۲۳۷۱باقریوسفی
۲۲۹۴۵۵۰۲۱۸حبیبوزیرزاده ۲۲۹۹۴۹۱۴۰۶علییوسفی احمدآباد
۲۵۷۱۶۹۴۰۳۰عبدالرضاهمت دار ۲۲۹۶۲۳۱۴۹۷احمدامیری اصل
۲۵۴۹۵۶۰۷۸۷تیمورهوشمندی    

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است