خوشآمدگویی به مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان
۱۳۹۵-۱۰-۲۶
دیدار مدیرعامل شرکت عمران شهر صدرا با ساکنین مسکن مهر این شهر
۱۳۹۵-۱۰-۳۰

قابل توجه متقاضیان پروژه مسکن مهر ۶۰۰ واحدی (شرکت سیمان فارس خوزستان)

بدینوسیله به متقاضیان مشروحه ذیل که نسبت به پرداخت بدهی و  تحویل واحد مسکن مهر اقدام ننموده اند اعـــلام میگردد در صورتیکه نسبت به نحویل واحد مربوطه اقدام ننمایند برابر ضوابط  و دستورالعمل شماره ۱۲۲۴۳/۹۴/ص/۴۳۰۲ مورخ  ۱۹/۱۱/۹۴ حذف میگردد و امتیاز ایشان  طبق اولویت به شخص دیگری واگذار می گردد و حق هر گونه اعتراضی از آنان سلب خواهد شد .

کدملی

نام

نام خانوادگی

 

کدملی

نام

نام خانوادگی

۲۵۷۱۹۷۵۷۲۲

بیگم

ابراهیم زاده

 

۲۵۷۲۲۵۹۵۹۱

محترم

تقی زاده نوبندگانی

۲۵۷۲۲۸۹۲۶۱

مسعود

احمدزاده

 

۲۳۷۱۸۹۲۹۸۱

ساسان

تلاشان

۲۲۹۵۹۶۳۸۱۸

رحیم

احمدی

 

۲۲۹۴۴۷۲۱۲۸

داراب

توابع

۲۲۹۸۷۱۰۹۴۵

طیبه

احمدی

 

۱۸۱۸۶۵۰۹۳۲

محترم

تیحی

۲۵۹۵۹۴۲۸۰۸

طاهره

ارفعی

 

۱۸۱۵۶۱۸۴۶۹

علی اصغر

تیمور شوریجه

۲۳۹۰۵۲۵۶۵۲

رضا

افشون

 

۲۲۹۵۲۴۳۷۷۷

لیلی

جبهه

۲۵۷۱۷۸۸۱۷۵

احد

اکبرپور

 

۲۲۹۹۷۱۳۴۷۶

گلابتون

جعفری

۲۲۹۵۹۷۸۳۹۴

حسین

امامی فرد

 

۲۲۹۵۲۹۳۰۰۶

محمد مهدی

جوانمردی

۲۲۹۶۱۸۱۳۳۳

عباس

آبیارشیرازی

 

۲۲۹۷۹۲۱۹۵۰

میترا

چراغ پور

۲۲۹۴۵۶۷۷۳۰

سهراب

آزادی

 

۲۲۹۹۲۰۴۶۸۷

عباس

حسینی

۲۲۹۷۹۶۸۶۳۹

محمد رضا

آقائی

 

۱۸۱۷۳۵۵۴۳۰

آزاده

حیدری چاباغی

۵۱۴۹۸۷۹۳۸۱

علی بخش

بابائی مهارلو

 

۲۲۹۶۸۶۷۷۸۲

محمدحسین

خالدی

۲۲۹۵۵۶۲۵۲۱

محمد

باهنر

 

۲۲۹۵۲۶۶۹۷۱

سید حسین

خدا پرستی

۲۲۹۸۷۴۶۳۲۱

محمد علی

بنی اسد

 

۲۲۹۱۷۴۳۲۵۲

کمال

خدابخشی

۲۲۹۶۹۷۵۶۴۱

مجید

بوستانی

 

۳۹۶۲۴۳۱۶۰۸

خیر اله

خدارحمی

۲۴۳۰۷۱۴۷۵۲

محمد رسول

بهبودی

 

۲۲۹۷۳۸۲۷۴۱

نرجس

خسروی

۲۵۷۲۵۵۲۷۰۱

محمد رضا

بیژنی کوچی

 

۲۲۹۴۲۲۱۶۱۳

بهمن

خسروی شورباخورلو

۲۲۹۷۴۵۸۴۶۰

منصور

پایدار

 

۱۸۱۹۱۴۳۸۷۲

فرزانه

خلیلی

۲۴۳۰۱۲۸۰۷۱

سیده شرافت

پور خورشیدی

 

۶۶۲۹۵۱۹۶۳۹

سعید

خنجری ساداتی

۲۲۹۱۷۷۲۹۸۸

محمد

پیرایش

 

۲۲۹۷۵۸۷۳۰۹

شهاب

دادفر

۲۴۳۰۷۳۶۸۵۳

عبدالحسین

داستان نیا

 

۲۳۹۰۷۶۱۲۴۰

صدر اله

دهقانی

۲۲۹۲۳۴۳۲۵۸

مهدی

دانیال

 

۵۴۸۹۳۵۴۴۶۱

قباد

دهقانی

۵۴۸۹۳۹۵۹۴۱

محسن

داورپناه

 

۲۲۹۱۶۹۷۲۱۸

شاهرخ

دهقانی

۲۲۹۶۵۸۹۹۱۱

سیمین

دواساز

 

۲۵۲۹۶۵۹۲۰۶

غلامرضا

ذاکری

۲۲۹۵۲۱۷۸۶۵

تورج

ده بزرگی

 

۲۲۹۵۴۳۲۲۸۶

غلامحسین

ذوالنوریان

۵۴۸۹۳۴۷۳۱۷

علیرضا

دهقانی

 

۲۲۹۱۶۸۲۳۴۲

گلناز

راه پیما

۲۴۷۰۷۹۷۲۳۳

سید ابوالفضل

رحیمی فرد جهرمی

 

۲۵۴۹۴۵۶۱۵۷

کتون

صفائی شیر بابا

۲۴۳۱۲۴۳۲۸۱

هادی

رضائی

 

۵۴۶۹۸۲۷۹۹۲

سعدی

صفری

۲۲۹۶۲۴۱۷۸۶

بهنام

رنجبر

 

۵۴۸۹۸۲۷۸۹۰

سلمان

صفری

۵۴۶۹۶۸۸۶۳۱

علی مردان

زارع

 

۲۵۷۱۸۱۲۹۴۷

کاظم

صلح جو

۲۲۹۷۶۳۵۷۸۸

علی

زارع

 

۲۲۹۵۷۹۲۹۲۴

رضوان

طالعی

۵۴۷۹۷۴۳۳۹۲

علی

زارعی

 

۲۲۹۴۲۳۸۸۷۷

فرنگیس

طاهری علیا

۲۲۹۳۷۹۰۱۲۶

ساره گل

سرداریان

 

۲۲۹۹۴۲۲۴۲۰

عیسی

عابد

۲۲۹۷۹۸۷۳۷۴

محمد

سعادت

 

۵۱۵۹۰۷۶۶۵۴

حمزه

عابدی

۱۸۱۹۴۲۲۵۸۵

مهرانگیز

سیف زاده فرد

 

۲۴۳۲۴۲۱۲۵۶

میرعابدین

عرب

۲۲۹۲۹۶۸۱۹۳

محمد

صادقیانی فر

 

۲۲۹۵۹۶۸۴۸۸

مجید

عزیزی

۲۲۹۱۲۵۷۲۲۶

شهرام

صالحی

 

۲۲۹۱۷۶۱۰۱۳

خدیجه

عزیزی پناه ابرقوئی

۶۵۵۹۷۹۷۱۱۲

مسلم

صبری

 

۶۵۷۹۶۰۱۷۲۸

سیدمرتضی

علامه

۲۲۹۶۲۴۲۵۲۹

حسین

صداقتی

 

۵۴۸۹۴۶۶۸۹۸

حسین

علیایی

۲۵۷۱۹۱۲۹۹۲

غلامحسین

صدیقیانی

 

۲۴۵۱۱۴۴۱۷۳

حمید رضا

غلامی

۲۲۹۱۴۳۹۰۶۵

الهام

صفائی

 

۲۲۹۷۵۶۰۴۹۴

فاطمه

فاتحیان

۶۵۵۹۴۱۱۱۴۱

مهرشاد

فاضلی نسب

 

۵۴۸۹۵۷۲۱۲۴

ناصر

کشاورز

۲۲۹۲۱۴۸۵۵۲

یزدان بخش

فخرپور

 

۲۲۹۱۸۳۳۳۷۵

محمدرضا

کشاورز

۲۵۱۰۸۷۸۱۳۱

محمود

فداکار

 

۲۲۹۵۳۰۳۹۴۱

محمداسماعیل

کشاورزی

۲۵۴۹۶۳۹۸۴۷

علی دانا

فروزان

 

۲۵۷۱۷۳۹۶۹۷

حبیب اله

کشاورزیان

۲۲۹۶۷۴۹۰۱۱

شکوه

فروزان

 

۲۲۹۲۶۴۳۸۵۵

مهدی

لطفی شیخ علی چوپانی

۲۵۲۹۶۴۰۱۴۹

محبوبه

فقیهی

 

۲۴۳۰۶۲۵۹۵۴

صفدر

محرابی

۲۲۹۵۹۷۲۴۰۱

عبدالزاهد

فهندژ سعدی

 

۲۲۹۲۱۸۱۱۹۳

نرگس

محسنی مطلق

۲۲۹۶۰۹۰۷۹۶

علی رضا

قربان زاده

 

۲۲۹۶۰۵۹۳۷۶

محمد  کاظم .

محسنی نژاد  اصطهباناتی

۲۲۹۶۰۲۰۵۶۹

محمد علی

قنبری

 

۲۳۷۱۶۵۷۹۳۱

سکینه

محمدی آزاد

۲۴۳۱۰۰۱۰۸۳

نصر اله

قهرمانی

 

۱۸۱۷۳۰۲۱۹۱

کیومرث

محمدیان

۴۵۶۹۳۳۷۰۳۱

منصور

قیصری

 

۲۲۹۱۰۱۶۸۴۹

محسن

مصلح پور

۲۲۹۶۱۳۱۳۴۴

مهتاب

کارگر

 

۵۵۹۹۴۸۵۳۸۲

محرم علی

معروفی

۲۲۹۹۲۵۷۶۴۰

گل شاه

کاظمی احمد ابادی

 

۲۲۹۶۳۷۹۲۰۶

مجتبی

ممتحن

۶۵۵۹۷۷۲۰۹۸

حیدرعلی

کراری

 

۳۵۰۰۹۵۰۶۵۵

سید مجتبی

موسوی نسب

۵۱۴۹۶۱۹۹۴۹

امراله

کرمی

 

۲۳۷۲۱۳۷۴۸۴

خانم طلا

مهبودی

۲۳۷۱۲۱۵۷۹۱

نوراله

کرمی

 

۵۱۲۹۵۹۸۶۲۸

شهربانوبیگم

میرباقری دهاقانی

۲۵۷۲۱۴۳۱۰۰

ولی

کرمی فرد

 

۲۵۷۲۳۲۰۴۰۱

فاطمه

نادری نوبندگانی

۲۴۵۰۰۹۲۹۰۰

رامین

کمالی

 

۶۸۳۹۶۴۲۲۴۰

سلیمان

نعمتی

۲۵۵۰۰۸۸۳۲۸

زهرا

کیوانی

 

۲۲۹۲۶۸۲۶۹۹

سکینه

همایونی

۲۴۱۱۲۱۲۶۴۱

میمنت

کریمی

 

۲۵۴۹۵۶۴۰۹۱

محمد

هوشمندی

۱۹۵۰۳۷۱۱۹۰

سیدمحمدباقر

یزدیانی

 

۲۵۵۹۰۵۷۹۶۴

فریبا

مهران فر

۲۵۱۱۷۲۳۲۶۳

جهان افروز

نوروزی

 

۲۴۱۰۱۵۵۰۸۱

علی اکبر

رضائی

۲۲۹۲۴۲۹۹۳۴

حیدر

محمدی

 

۲۳۷۱۰۹۹۰۱۵

محمدرضا

رضائی زاده

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است