روابط عمومی شرکت عمران اعلام کرد: هیچ اختلافی بین شرکت عمران و اداره اوقاف جهت احداث تصفیه خانه شرق صدرا وجود ندارد.
۱۳۹۵-۰۲-۱۴
آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی – دو مرحله ای
۱۳۹۵-۰۲-۱۸

قابل توجه متقاضیان پروژه مسکن مهر ۶۰۰ واحدی (شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان)

 

کدملینامنام خانوادگی کدملینامنام خانوادگی
۲۲۹۸۸۴۷۰۴۵فرهاداذانی فیاض ۲۴۳۰۷۳۶۸۵۳عبدالحسینداستان نیا
۲۲۹۶۸۶۷۷۸۲محمدحسینخالدی ۲۲۹۱۱۸۴۸۴۹غلامحسینفروزانی
۲۲۹۸۲۳۶۱۷۸مرتضیخانعلی ۲۲۹۶۵۸۹۹۱۱سیمیندواساز
۳۹۶۲۴۳۱۶۰۸خیر الهخدارحمی ۲۳۷۲۱۳۷۴۸۴خانم طلامهبودی
۲۲۹۵۱۹۳۷۵۳سید خلیلرضوی سیمکانی ۲۲۹۵۲۱۷۸۶۵تورجده بزرگی
۲۲۹۷۷۷۴۹۰۷داوودزیبا ۲۵۷۲۲۸۹۲۶۱مسعوداحمدزاده
۲۵۴۹۲۷۰۵۵۱عبد الخالقشمس الدینی ۲۵۴۹۴۵۶۱۵۷کتونصفائی شیر بابا
۲۲۹۵۹۶۸۴۸۸مجیدعزیزی ۲۲۹۴۵۶۷۷۳۰سهرابآزادی
۲۴۹۰۲۳۶۷۵۱عبادالهعلیان خرنجانی ۲۲۹۵۱۱۱۱۶۱سیدجعفرشهابی راد
۶۵۵۹۴۱۱۱۴۱مهرشادفاضلی نسب ۲۵۷۱۷۸۸۱۷۵احداکبرپور
۲۴۵۱۲۶۶۱۷۱سهرابفرشید پور ۲۴۷۱۶۹۳۹۰۳هانیهمهاجرانی
۵۱۴۹۶۱۹۹۴۹امرالهکرمی ۲۲۹۸۴۷۴۷۴۵حنانه ساداترسولی نژاد
۲۴۳۰۶۲۵۹۵۴صفدرمحرابی ۲۴۳۲۴۲۱۲۵۶میرعابدینعرب
۱۸۱۷۳۰۲۱۹۱کیومرثمحمدیان ۲۲۹۵۰۳۷۹۲۱عبدالحمیدباقری
۲۵۴۹۷۳۶۹۹۰سید محمد کاظمهاشمی اردکانی ۲۲۹۲۳۴۳۲۵۸مهدیدانیال
۲۲۹۱۶۸۲۳۴۲گلنازراه پیما ۱۸۱۹۳۷۴۷۳۴احمدسورغالی
۴۶۷۹۵۰۹۹۱۰عوضعلیخسرو پور هفشجانی ۲۲۹۴۲۲۱۶۱۳بهمنخسروی شورباخورلو
۱۹۵۰۳۷۷۷۸۴مریمگرگیان ۲۴۵۰۰۹۲۹۰۰رامینکمالی
۲۵۷۲۲۵۹۵۹۱محترمتقی زاده نوبندگانی ۶۵۵۰۰۷۷۴۰۰مژگانحاتمی
۶۶۲۹۵۱۹۶۳۹سعیدخنجری ساداتی ۲۲۹۸۷۱۰۹۴۵طیبهاحمدی
۲۲۹۱۴۳۹۰۶۵الهامصفائی    

دیدگاه ها بسته شده است