تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
عملیات اجرایی مسیر دسترسی شهر جدید صدرا به شیراز از بزرگراه شیراز- اصفهان + گزارش تصویری
۱۳۹۷-۰۵-۲۲

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد حفظ و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی به شماره مناقصه  ۲۰۰۹۷۱۰۴۱۰۰۰۰۱۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۲۴/۵/۹۷ می باشد.

ردیف

شــــرح پروژه

برآورد

 (ریال)

مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه

چک تضمین شده /ضمانتنامه(ریال )

۱

حفظ و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی (ارتفاعات صدرا)

۳٫۵۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۷۵٫۸۰۰٫۰۰۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۰ تاریخ ۱۰/۶/۹۷

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱ تاریخ ۱۰/۶/۹۷

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.لذا مراجعه به سامانه مذکور در بازه زمانی برگزاری مناقصه و قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ضروری است.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا

پرداخت به پیمانکار از محل تهاتر با املاک متعلق به شرکت خواهد بود.

ارائه صلاحیت معتبر در کد فضای سبز از اداره تعاون و کار و امور اجتماعی الزامی است.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است