تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
۱۳۹۸-۰۴-۱۵
ابراهیم بهاروند عضو جدید هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید صدراشد
۱۳۹۸-۰۴-۱۸

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد فنس کشی مسیر صدرا به باجگاه به شماره مناقصه  ۲۰۹۸۰۰۱۰۴۱۰۰۰۰۰۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۹۸/۴/۱۷می باشد.

ردیف

شــــرح پروژه

برآورد

 (ریال)

مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه 

ضمانتنامه(ریال )

۱

فنس کشی مسیر صدرا به باجگاه

۱۸٫۸۷۰٫۸۶۴٫۲۶۰

۹۴۳٫۵۴۳٫۲۱۳

 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۰ تاریخ ۹۸/۵/۲

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱ تاریخ ۹۸/۵/۲

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.لذا مراجعه به سامانه مذکور در بازه زمانی برگزاری مناقصه و قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ضروری است.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا

پرداخت به پیمانکار (حتی پیش پرداخت)از محل تهاتر با املاک متعلق به شرکت خواهد بود.

چنانچه جهت ارائه پیشنهاد از مراکز عمومی ارائه دهنده خدمات اینترنتی(کافی نت) استفاده می گردد.رعایت محرمانه ماندن پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است