عضو جدید هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید صدرا معارفه شد.
۱۳۹۵-۰۹-۰۷
برگزاری دوره آموزشی برخورد با مشتری در شرکت عمران صدرا
۱۳۹۵-۰۹-۲۸

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خودرویی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات خودرویی خود را  به شماره ۲۰۰۹۵۱۰۴۱۰۰۰۰۱۰ (تجدید مناقصه)را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۱۶/۹/۹۵ می باشد.

ردیفشــــرح پروژهبرآورد

(ریال)

مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه

چک تضمین شده /واریز وجه/ضمانتنامه(ریال )

۱مناقصه خدمات خودرویی۴٫۶۷۳٫۹۶۱٫۰۰۰۲۳۳٫۶۹۸٫۰۵۰

 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۲:۰۰ تاریخ ۱/۱۰/۹۵

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۳:۰۰ تاریخ ۱/۱۰/۹۵

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس -۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸(پیش شماره ۰۲۱)

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است