با حضور مقامات ملی و استانی انجام شد گشایش پروژه‌های عمرانی شرکت عمران شهر جدید صدرا/سال ۹۸ سال تحول در پروژه‌های روبنایی
۱۳۹۷-۱۲-۱۱
گزارشی از اقدامات قابل توجه شرکت عمران شهر جدید صدرا در سال ۹۷
۱۳۹۷-۱۲-۱۱

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خودرویی

 شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات خودرویی خود را  به شماره ۲۰۰۹۷۱۰۴۱۰۰۰۰۳۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۱۲/۱۲/۹۷ می باشد.

ردیف شــــرح پروژه برآورد  (ریال) مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه  چک تضمین شده /واریز وجه/ضمانتنامه(ریال )
۱ مناقصه خدمات خودرویی ۷٫۰۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۰:۰۰ تاریخ ۲۷/۱۲/۹۷

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱:۰۰ تاریخ ۲۷/۱۲/۹۷

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.

ارائه صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی در کد نقلیه الزامی است.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس -۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸(پیش شماره ۰۲۱)

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است