مهندسین عزیز روزتان مبارک!
۱۳۹۵-۱۲-۰۵
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید صدرا: هیات مدیره های مجتمع مسکن مهر، ما را در آبادانی شهر یاری کنند
۱۳۹۵-۱۲-۱۰

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای – تکمیل ساختمان مدرسه

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد عملیات تکمیل ساختمان مدرسه به شماره ۲۰۰۹۵۱۰۴۱۰۰۰۰۱۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۸/۱۲/۹۵ می باشد.

 

ردیف

شــــرح پروژه

برآورد

(ریال)

مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه

چک تضمین شده /واریز وجه/ضمانتنامه(ریال )

۱

تکمیل ساختمان مدرسه واقع در قطعه ۲۶۱٫۱ فاز دو صدرا

۱۴٫۸۴۰٫۲۲۵٫۱۳۱

۷۴۲٫۰۱۱٫۲۵۶

 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۰ تاریخ ۲۳/۱۲/۹۵

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱ تاریخ ۲۳/۱۲/۹۵

 

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس -۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸(پیش شماره ۰۲۱)

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است