آگهی فراخوان عمومی
۱۳۹۸-۰۲-۱۵
بهره برداری ازدو مسجد در شهر جدید صدرا
۱۳۹۸-۰۲-۲۶

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد اجرای آماده سازی بخشی از ناحیه ۸۰ هکتاری به شماره مناقصه

۲۰۹۸۰۰۱۰۴۱۰۰۰۰۰۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه

از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت

عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۱۷ / ۲ / ۹۸ می باشد.

ردیف شرح پروژه برآورد
(ریال)  
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
ضمانتنامه  (ریال)  
۱آماده سازی بخشی از ناحیه ۸۰ هکتاری ۱۱٫۸۴۵٫۲۵۳٫۴۷۳   ۵۹۲٫۲۶۲٫۶۷۴  

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۰ تاریخ ۲ / ۳ / ۹۸

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱ تاریخ ۲ / ۳ / ۹۸

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.لذا مراجعه به سامانه

مذکور در بازه زمانی برگزاری مناقصه و قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ضروری است.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های

الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا بلوار دانش خیابان دنا شرکت عمران شهر جدید صدرا

ارائه رتبه معتبر در رشته راه و باند الزامی است

پرداخت به پیمانکار از محل تهاتر با املاک متعلق به شرکت خواهد بود.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است