مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا: رعایت اصول پدافند غیرعامل در ساخت و سازها و شهرسازی لازم است
۱۳۹۷-۰۸-۱۲
آگهی فراخوان فروش
۱۳۹۷-۰۸-۱۵

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد عملیات آماده سازی به شرح زیر و به شماره مناقصه  ۲۰۰۹۷۱۰۴۱۰۰۰۰۱۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۱۴/۸/۹۷ می باشد.

ردیف شــــرح پروژه برآورد  (ریال) مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه  چک تضمین شده /واریز وجه/ضمانتنامه(ریال )
۱ آماده سازی در سطح شهر صدرا  ۱۳٫۱۸۶٫۹۶۳٫۱۵۷۶۵۹٫۳۴۸٫۱۵۸

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۰ تاریخ ۲۸/۸/۹۷

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱ تاریخ ۲۸/۸/۹۷

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.لذا مراجعه به سامانه مذکور در بازه زمانی برگزاری مناقصه و قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ضروری است.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا

پرداخت به پیمانکار بسته به انتخاب کارفرما به صورت نقد و یا تهاتر خواهد بود.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است