تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
تسلیت
۱۳۹۶-۱۰-۲۵

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد تعریض مسیر دسترسی صدرا به شیراز از دوکوهک به شماره مناقصه  ۲۰۰۹۶۱۰۴۱۰۰۰۰۱۰ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۲۷/۱۰/۹۶ می باشد.

ردیف

شــــرح پروژه

برآورد

 (ریال)

مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه

چک تضمین شده /ضمانتنامه

(ریال )

۱

تعریض مسیر دسترسی صدرا به شیراز از دوکوهک

  ۱۳۹٫۵۲۹٫۴۵۶٫۵۷۴

۲٫۷۹۰٫۵۸۹٫۱۳۱

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۰ تاریخ ۱۶/۱۱/۹۶

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱ تاریخ ۱۶/۱۱/۹۶

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.

حداقل رتبه جهت شرکت در مناقصه پایه ۴ در زمینه فعالیت راه و باند می باشد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا

حداقل ۷۵% از پرداخت به پیمانکار از محل تهاتر با املاک متعلق به شرکت خواهد بود.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس -۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ (پیش شماره ۰۲۱)

 

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است