استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی از فرصت های سرمایه گذاری شهر صدرا
۱۳۹۵-۰۸-۱۵
برگزاری مسابقه طراحی مرکز اجتماعی شهرجدید صدرا / راهیابی ۵ طرح به مرحله دوم
۱۳۹۵-۰۸-۱۹

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای طراحی و اجرای تصفیه خانه

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مصالح و اجرای خط انتقال فاضلاب در فاز دو شهر صدرا به شماره ۲۰۰۹۵۱۰۴۱۰۰۰۰۰۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۹/۸/۹۵ می باشد.
ردیف شــــرح پروژه برآورد
(ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
چک تضمین شده /واریز وجه/ضمانتنامه(ریال )
۱ خرید مصالح و اجرای خط انتقال فاضلاب در فاز دو شهر صدرا ۳۷٫۹۴۲٫۷۸۰٫۷۶۶ ۱٫۸۹۷٫۱۳۹٫۰۳۸

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا تاریخ ۲۵/۸/۹۵
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱ روز تاریخ ۲۶/۸/۹۵
۷۰% از هزینه های این پروژه از محل تهاتر با واحدهای تجاری و یا آپارتمانی متعلق به شرکت عمران شهر جدید صدرا خواهد بود.
زمان بازدید از محل و کسب اطلاعات بیشتر در تاریخ ۱۸/۸/۹۵ ساعت ۹ می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس -۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸(پیش شماره ۰۲۱)
روابط عمومی شرکت عمران صدرا

دیدگاه ها بسته شده است