بازدید مهندس اکبری نماینده مجلس از عملیات اجرایی راه دسترسی صدرا به اتوبان شیراز _ اصفهان
۱۳۹۷-۱۱-۲۷
بازدید مدیرعامل شرکت عمران صدرا از پروژه های درحال اجرا+ گزارش تصویری
۱۳۹۷-۱۲-۰۱

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی بخشی از ساختمان مصلی بزرگ صدرا

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی احداث بخشی از ساختمان مصلی بزرگ  شهر صدرا را  به شماره ۲۰۰۹۷۱۰۴۱۰۰۰۰۳۰ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی  از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ۲۹/۱۱/۹۷ می باشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت ۱۹ مورخ  5/12/97

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: تا ساعت ۱۰:۰۰ تاریخ ۲۰/۱۲/۹۷

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذار: شیراز شهر جدید صدرا بلوار دانش خیابان دنا شرکت عمران شهر جدید صدرا تلفن: ۸۱ الی ۳۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۲۵

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است