میز خدمت الکترونیک

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 

خدمت: طراحی و مدیریت ساخت سیستم حمل و نقل ریلی


طراحی و مدیریت ساخت سیستم حمل و نقل ریلی
1351704103
اداره حمل و نقل و ترافیک
با توجه به شرح خدمات و توافق طرفین
طبق بخشنامه مطالعات زیرسازی راه آهن
نشریه ضوابط طرح هندسی راه آهن

1

بررسی دستورات و قوانین بالادستی

2

انتخاب مشاور برای انجام طرح مطالعاتی اولیه و انجام امکانستجی جامع

3

تعیین منابع مالی ملّی و داخلی

4

طرّاحی سیستم حمل و نقل اولیه بر اساس مطالعات، نیازها و امکانسنجی­ها

5

تعیین پیمانکار(ان)، مشاور و ناظر اجرای پروژه

6

انعقاد قرارداد و تعیین برنامه­ی زمانبندی و اخذ و تأیید سیستم جامع حمل و نقل ریلی مرتبط و ساختار شکست اجرای آن

7

نظارت و مدیریت بر اجرای درست و بمؤقع پروژه و تخصیص و جذب منابع مالی مربوطه متناسب با پیشرفت فیزیکی

8

نظارت بر تحویل و بهره­برداری مناسب و بمؤقع از سیستم حمل و نقل ریلی آماده شده

ارباب رجوع محترم در صورت تمایل با شرکت در نظرسنجی و ارایه راهکارهای مناسب ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

یک دسته را انتخاب نمایید:

عنوان نظر:

پیام شما: