فضیلت و اعمال شب قدر
۱۳۹۵-۰۴-۰۳
تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث مدرسه در ناحیه ۱۲۸ هکتاری
۱۳۹۵-۰۴-۰۵

تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث مدرسه در ناحیه ۱۲۸ هکتاری

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای (تجدید) احداث مدرسه در ناحیه ۱۲۸ هکتاری شهر صدرا به شماره ۲۰۰۹۵۱۰۴۱۰۰۰۰۰۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۲/۴/۹۵ می باشد.
ردیف شــــرح پروژه برآورد
(ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
چک تضمین شده /واریز وجه/ضمانتنامه(ریال )
۱ احداث مدرسه در ناحیه ۱۲۸ هکتاری ۲۲٫۴۰۵٫۴۳۸٫۱۶۶ ۱٫۱۲۰٫۲۷۱٫۹۰۹

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه تاریخ ۲۲/۴/۹۵
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱ روز یک چهارشنبه تاریخ ۲۳/۴/۹۵
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس -۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸(پیش شماره ۰۲۱)
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است