میز خدمت الکترونیک

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 

خدمت: رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری مراجعین


رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری مراجعین
15061707100
بازرسی و رسیدگی به شکایات
3 روز بطور متوسط
فاقد هزینه
مدارک شناسایی و شماره نامه های مربوط به موضوع فرم تکمیل شده شرح موضوع و ثبت شده در دبیرخانه

1

دریافت شکایت/انتقاد و ثبت آن و اختصاص شماره­ی رهگیری

2

بررسی ارتباط شکایت/انتقاد با موضوع کاری شرکت

3

ارجاع شکایت/انتقاد به واحد تخصّصی مربوطه

4

بررسی تخصّصی شکایت و جمع­آوری اطلاعات در واحد و در صورت نیاز از توابع

5

اقدام متناسب در جهت رفع مشکل

6

پاسخ مناسب به شاکی/منتقد

ارباب رجوع محترم در صورت تمایل با شرکت در نظرسنجی و ارایه راهکارهای مناسب ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

یک دسته را انتخاب نمایید:

عنوان نظر:

پیام شما: