میز خدمت الکترونیک

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 

خدمت: حمایت از پژوهشگران و صاحبان ایده های نو


حمایت از پژوهشگران و صاحبان ایده های نو
15051708101
شهرسازی- مدیریت
12 ماه که شامل تصویب، دفاع از پایان نامه، انعقاد قرارداد می گردد.
فاقد هزینه
درخواست پژوهشگر، نسخه های پایان نامه پژوهشگر، مقالات تهیه شده

1

دریافت ایده­ها/طرح­های پژوهشی واصله با مشخّصات کامل فرد حقیقی یا حقوقی ارایه دهنده و یا درخواست ارایه­ی طرح یا ایده از متخصّصان در موضوعات مهم کاربردی مد نظر

2

بررسی تخصّصی ارتباط ایده/طرح دریافتی با موضوعات فعّالیت شهرهای جدید، اولویت­های پژوهشی و نوین و ارزشمندی و کارآیی آن

3

انعکاس نظرات اصلاحی جهت لحاظ در اجرای کار پژوهشی یا مطالعاتی در صورت قبول کلّی ایده/طرح

4

انعقاد قرارداد با محقّق/ایده­پرداز جهت اجرا و تحویل نتیجه­ی پژوهش یا ایده­ی خود

5

تعیین و تأمین اعتبار مالی و شرایط اداری مورد نیاز

6

دریافت و بررسی گزارش­های ادواری مشّخص از مراحل پیشرفت کار و نظارت بر انجام کار

7

- پرداخت مبالغ تعیین شده متناسب با پیشرفت کار و حمایت قانونی جهت انجام کارهای خود منطبق با قرارداد

8

دریافت و بررسی تطابق نتیجه­ی کل کار  اولیه­ی پژوهشی یا ایده با خواسته­ها و مفاد قرارداد

9

بررسی و همفکری با ارایه­دهنده پژوهش یا ایده در خصوص کار انجام شده و اعلام نواقص کار جهت رفع

10

دریافت نتیجه­ی نهایی کار انجام شده

11

تسویه حساب با محقق/ ایده­پرداز و اعلام خاتمه­ی کار

ارباب رجوع محترم در صورت تمایل با شرکت در نظرسنجی و ارایه راهکارهای مناسب ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

یک دسته را انتخاب نمایید:

عنوان نظر:

پیام شما: