میز خدمت الکترونیک

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 

خدمت: حمایت از پایان نامه های دانشجویی


حمایت از پایان نامه های دانشجویی
15051708100
شهرسازی- مدیریت
12 ماه که شامل تصویب، دفاع از پایان نامه، انعقاد قرارداد می گردد.
فاقد هزینه
درخواست دانشجو، نسخه های پایان نامه دانشجو، مقالات تهیه شده

1

دریافت و ثبت طرح­(های) پیشنهادی واصله با مشخّصات کامل دانشجو، اساتید راهنما و مشاور و دانشگاه و رشته و بررسی کلّی ارتباط آن

2

بررسی تخصّصی ارتباط تحقیق با موضوعات فعّالیت شهرهای جدید، اولویت­های پژوهشی و نوین و ارزشمندی پژوهش پیشنهادی

3

انعکاس خواسته­ها جهت لحاظ در اجرای کار پژوهشی

4

انعقاد قرارداد با دانشجو و استاد راهنمای وی

5

تعیین اعتبار مالی مورد نیاز

6

دریافت و بررسی گزارش­های ادواری مشّخص از مراحل پیشرفت کار اجرا و نگارش پایان­نامه

7

پرداخت مبالغ تعیین شده متناسب با پیشرفت کار نگارش پایان­نامه به دانشجو و استاد(ان)راهنما

8

دریافت مقاله­ی پژوهشی معتبر چاپ شده و بررسی موارد مد نظر در آن

9

دعوت و برگزاری جلسه­ی دفاع در حضور متخّصین شرکت پس از اتمام نگارش پایان­نامه (رساله)

10

دریافت و بررسی یک نسخه­ی چاپی و نیز فایل الکترونیکی کامل کار تحقیقاتی انجام شده

11

تسویه حساب با دانشجو و استاد(ان) راهنما

ارباب رجوع محترم در صورت تمایل با شرکت در نظرسنجی و ارایه راهکارهای مناسب ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

یک دسته را انتخاب نمایید:

عنوان نظر:

پیام شما: