میز خدمت الکترونیک

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 

خدمت: حفظ و حراست اراضی و مستحدثات در محدوده شهرهای جدید


حفظ و حراست اراضی و مستحدثات در محدوده شهرهای جدید
15061705000
حقوقی
-
-
-

1

شناسایی اراضی، منابع طبیعی و مستحدثات موجود در شهر جدید

2

شناسایی و بررسی ضوابط ناظر بر حفظ و حراست از اراضی و مستحدثات و تعیین ضوابط منطبق بر منافع ملّی و عمومی

3

منطبق­سازی کاربری­های طرح­های تفصیلی و جامع در راستای حفاظت از اراضی ارزشمند

4

نظارت بر اراضی، منابع طبیعی و مستحدثات شهر بر اساس ضوابط موجود و کاربری­های تعیین شده جهت حراست از آنها

5

ممانعت از ساخت پروژه­ها و شروع فعالیت­های مضر برای محیط زیست از طرق قانونی

6

معرفی متخلفان و پیگیری جهت رفع مشکلات قانونی ایجاد شده توسّط آنها

ارباب رجوع محترم در صورت تمایل با شرکت در نظرسنجی و ارایه راهکارهای مناسب ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

یک دسته را انتخاب نمایید:

عنوان نظر:

پیام شما: