میز خدمت الکترونیک

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 

خدمت: تهیه ی طرحهای آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید


تهیه ی طرحهای آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید
15021702100
شهرسازی
بسته به ناحیه ای که در آن به طرح آماده سازی می باشد حداقل یک ماه
بر اساس ضوابط در خصوص آماده سازی اراضی طبق مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری
نقشه توپوگرافی، طرح تفصیلی

1

دریافت و بررسی طرح تفصیلی

2

بررسی شرایط شهر

3

تهیّه­ی طرح آماده­سازی

4

تصویب و ابلاغ طرح جهت اجر

ارباب رجوع محترم در صورت تمایل با شرکت در نظرسنجی و ارایه راهکارهای مناسب ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

یک دسته را انتخاب نمایید:

عنوان نظر:

پیام شما: