میز خدمت الکترونیک

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 

خدمت: تهیه و تصویب طرحهای جامع شهرهای جدید


تهیه و تصویب طرحهای جامع شهرهای جدید
15031703100
شهرسازی
بسته به موقعیت و وسعت اراضی حداقل 12 ماه
بر اساس ضوابط مصوب شورایهالی شهرسازی و معماری
نقشه توپوگرافی زمین، نقشه وضع موجود، گزارش مطالعات طرح های قبلی

1

انتخاب یک مشاور برای مطالعه و تهیه­ یا بازبینی طرح جامع

2

ارایه­ی خواسته­ها، آخرین ضوابط، طرح­های جامع احتمالی پیشین و مطالعات امکانسنجی شهر جدید مربوطه

3

نظارت بر مراحل انجام از نظر پیشرفت متناسب با برنامه­ی زمانی و ریالی و نیز رعایت ضوابط، درستی روش­ها و نتایج و ...

4

بررسی نتیجه­ی نهایی طرح تهیه شده و رفع ایرادات و نواقص احتمالی آن

5

پیگیری مراحل تصویب طرح جامع

6

ابلاغ طرح جامع تصویب شده جهت اجرا

ارباب رجوع محترم در صورت تمایل با شرکت در نظرسنجی و ارایه راهکارهای مناسب ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

یک دسته را انتخاب نمایید:

عنوان نظر:

پیام شما: