میز خدمت الکترونیک

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 

خدمت: تهیه و تصویب طرحهای تفصیلی شهرهای جدید


تهیه و تصویب طرحهای تفصیلی شهرهای جدید
15021703101
شهرسازی
بسته به موقعیت و وسعت اراضی حداقل 12 ماه
بر اساس ضوابط مصوب شورایهالی شهرسازی و معماری
تهیه نقشه های وضع موجود، کلیه مجوزات صادره تاکنون توسط شهرداری و شرکت عمران

1

انتخاب یک مشاور برای مطالعه و تهیه­ یا بازبینی طرح تفصیلی

2

ارایه­ی خواسته­ها، آخرین ضوابط، آخرین ویرایش طرح جامع، طرح­های تفصیلی احتمالی پیشین و مطالعات امکانسنجی شهر جدید مربوطه

3

نظارت بر مراحل انجام از نظر پیشرفت متناسب با برنامه­ی زمانی و ریالی و نیز رعایت ضوابط، درستی روش­ها و نتایج و ...

4

بررسی نتیجه­ی نهایی طرح تفصیلی تهیه شده و رفع ایرادات و نواقص احتمالی آن

5

پیگیری مراحل تصویب این طرح تفصیلی

6

ابلاغ طرح تفصیلی تصویب شده جهت اجرا

ارباب رجوع محترم در صورت تمایل با شرکت در نظرسنجی و ارایه راهکارهای مناسب ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

یک دسته را انتخاب نمایید:

عنوان نظر:

پیام شما: