نام خانوادگی

داخلی

نقش سازمانی

خانم ابراهیمی

231

کارشناس GIS

اقای ارجمند

273

کارشناس حقوقی

اقای اسماعیلی

205

بایگان

اقای افشاری

205

بایگان

اقای ایزدی نژاد

250

متصدی املاک

اقای آزادی

237

مسول طراحی ومعماری

اقای یوسف اسماعیلی

270

مسوول GIS

آقای داریوش احمدی

205

متصدی بایگانی

خانم   ایلام پور

268

کارشناس بیمه و امور رفاهی

خانم اژدری

269

کارشناس شهر سازی

خانم بدیع

231

 

اقای پرهام

229

سرپرست اداره مسکن

خانم پورحسن

211

ماشین نویس دبیرخانه

خانم پور سعادت

269

کارشناس امورصدور اسناد

خانم تابع

245

مسول بایگانی

اقای ترابی

251

سرپرست امور اداری

اقای تفرج نوروز

225

کارشناس امور پیمان ورسیدگی

خانم توکلی

247

مسول ورود اطلاعات پرونده های حقوقی به سامانه

اقای جعفری

9

مخابرات

اقای جمشیدی

215

متصدی روابط عمومی

اقای حاجی پور

260

مدیر عامل وعضوهیات مدیره

اقای حسین پور

258

مسول واحد ارزیابی عملکرد

آقای حق پناه

207

امور   ثبتی

خانم حبیبی

211

متصدی دبیرخانه

خانم   خبیر

221

کارشناس امور اداری و آموزش

آقای ذیگلری

249

رییس اداره فناوری اطلاعات ومسول GIS

خانم   رستگاری

209

سرپرست متقاضیان ومسول امورمالی مسکن مهر

اقای   محمد رضایی

216

رییس دفتر مدیر عامل

اقای راهی

207

کارشناس حقوقی

آقای رسولی

273

کارشناس حقوقی

اقای مهدی زارع

220

کارشناس مالی

اقای ابراهیم زارعی

236

کارشناس سرمایه گذاری مشارکت

محمد زارع

204

کارشناس پاسخگویی متقاضیان مسکن مهر

خانم سالاری

213

متصدی   رایانه

آقای سلیمانی

273

کارشناس حقوقی

وحید سهراب

230

مسئول رسیدگی وکنترل پرونده های حقوقی

اقای شریفی

215

مسول روابط عمومی

اقای شیری

246

خدمات حوزه   مدیریت

اقای شیشه بر

248

کارشناس پاسخگویی متقاضیان مسکن مهر

خانم شهید پور

247

کارشناس بایگانی حقوقی

اقای   صادقی

236

کارشناس

اقای صبوری

238

سرپرست اداره ارزیابی وکنترل پروژه

اقای صفری

202

كارپرداز و امور انبارداري

خانم صادقی

267

کارشناس مالی وحسابدار

خانم ضرغامی

216

کارشناس هماهنگی حوزه مدیریت

اقای طهماسب

205

بایگان وکاردان پیگیری ورسیدگی به پرونده های مسکن مهر

اقای طیبی نسب

211

سرپرست دبیرخانه

اقای عزیزالهی

226

مسئول دفتر معاونت مالی اداری

خانم عطایی

215

کاردان روابط عمومی

خانم علیپور

255

کارمند حراست

اقای غفارنیا

243

کارشناس مسکن مهر

خانم علیزاده

272

کارشناس حقوقی

اقای فاضلی فرد

240

کارشناس فنی واجرایی

خانم   قنواتی

234

کارشناس مسئول طراحی شهری

اقای     قرا

228

سرپرست اداره فنی اجرایی

اقای کرمیان

219

مسئول حسابرسی داخلی وبودجه

اقای کشاورز

208

سرپرست واحد حقوقی

اقای کمالی

254

مسئول حفاظت فیزکی

خانم گورکانی

265

کاردان وصول مطالبات

اقای مازندرانی

203

سرپرست واحد املاک ودبیر هیات مدیره

اقای محمدی چشمه گل

240

کارشناس عمران

اقای مزارعی

262

متصدی امور تاسیسات وموتورخانه

اقای مسعودی

204

متصدی پاسخگویی متقاضیان مسکن مهر

اقای مظفری

270

سرپرست اداره حمل و نقل و ترافیک

اقای مهربان

240

کارشناس فنی و اجرایی

اقای میثاق محمدی

272

کارشناس حقوقی

خانم   میرزاد

233

مسئول   شهرسازی

خانم مشتاقی

243

کارشناس مسکن مهر

خانم ممتحن

265

امور مالی

خانم منصوری

234

کارشناس مسول حوزه مطالعات وپژوهش و...

خانم مؤیدی

203

کارشناس پیگیری وامور املاک

اقای ناظم زادگان

239

سرپرست واحد مشارکت

اقای نامداری

252

رئیس اداره امور مالی و ذیحساب

اقای نخعی

265

کارشناس مالی

آقای ناظم الشریعه

241

مسئول خدمات وپشتیبانی

آقای نصرشیرازی

272

کارشناس حقوقی

خانم نجیبی پور

269

کارشناس حقوقی

آقای   نجفی

271

معاونت اداری مالی وبودجه

خانم نصرتی

218

کارشناس مالی وامور دریافتی

اقای سیامک یونسی فرد

222

مشاور و رییس حوزه دفتر مدیر عامل

اقای علی یونسی فرد

225

رئیس اداره پیمان ورسیدگی

میز خدمت

269

 

دیوان محاسبات

223

 

نقلیه

244

 

اطلاعات

242