لیست تلفن های مسوولین شهر صدرا خرداد

ردیف

سازمان/ اداره

تلفن ثابت

1

شهرداری صدرا

36414414-36417818

2

شورای شهر صدرا

36560051

3

دفتر امام جمعه صدرا

36419038

4

 کلانتری 28 صدرا

36414840

5

سازمان نظام مهندسی صدرا

36418993-4

6

سازمان آتشنشانی صدرا

36431599

7

اداره آب

36436445-6
36437034-5

8

اداره گاز

36435079

9

اداره برق صدرا

36413310

10

اداره مخابرات صدرا

36418181-36417777