آغاز سال میلادی ۲۰۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۱۱
مناقصه تکمیل ساختمان و محوطه تجاری مسکن مهر
۱۳۹۶-۱۰-۱۲

تجدید مناقصه خدمات حقوقی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حقوقی به شماره ۲۰۰۹۶۱۰۴۱۰۰۰۰۰۸ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۱۲/۱۰/۹۶ می باشد.

ردیف

شــــرح پروژه

برآورد

 (ریال)

مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه

چک تضمین شده /واریز وجه/ضمانتنامه(ریال )

۱

انجام خدمات مشاوره حقوقی

۵٫۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۰:۰۰ تاریخ ۹۶/۱۰/۲۷

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱ تاریخ ۹۶/۱۰/۲۷

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس -۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸(پیش شماره ۰۲۱)

– ارائه گواهی معتبر انجام خدمات حقوقی توسط موسسه یا شرکت و یا درج موضوع خدمات حقوقی در اساسنامه  الزامی است.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است