معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس : شهر صدرا در صدر شهرهای جدید کشور است
۱۳۹۷-۰۶-۲۴
تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
۱۳۹۷-۰۶-۲۴

تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد آماده سازی ناحیه صنعتی شهر صدرا به شماره مناقصه  ۲۰۰۹۷۱۰۴۱۰۰۰۰۱۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۲۵/۶/۹۷ می باشد.

ردیف

شــــرح پروژه

برآورد

 (ریال)

مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه

چک تضمین شده/ضمانتنامه(ریال )

۱

آماده سازی ناحیه صنعتی صدرا

۱۶٫۷۶۶٫۵۸۵٫۸۲۱

۸۳۸٫۳۲۹٫۲۹۱

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۰ تاریخ ۱۱/۷/۹۷

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱ تاریخ ۱۱/۷/۹۷

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.لذا مراجعه به سامانه مذکور در بازه زمانی برگزاری مناقصه و قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ضروری است.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا

پرداخت به پیمانکار از محل تهاتر با املاک آماده سازی شده در همان ناحیه صنعتی خواهد بود.

ارائه رتبه بندی معتبر در رشته راه و باند الزامی است.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است