برگزاری پیاده روی همگانی در شرکت عمران صدرا
۱۳۹۷-۰۱-۲۷
نیروگاه خورشیدی شرکت عمران شهر جدید صدرا به بهره برداری رسید
۱۳۹۷-۰۲-۰۲

تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد تکمیل ساختمان دارالقرآن به شماره مناقصه  ۲۰۰۹۶۱۰۴۱۰۰۰۰۱۴ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۲/۲/۹۷ می باشد.

ردیف

شــــرح پروژه

برآورد

 (ریال)

مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه

چک تضمین شده /واریز وجه/ضمانتنامه(ریال )

۱

تکمیل ساختمان دارالقرآن شهر صدرا

 ۲۵٫۵۴۷٫۹۰۳٫۱۵۳

۱٫۲۷۷٫۳۹۵٫۱۵۸

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۰ تاریخ ۱۷/۲/۹۷

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱ تاریخ ۱۷/۲/۹۷

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا

حداقل ۷۰%  از هزینه های این پروژه (حتی پیش پرداخت) از محل تهاتر با واحدهای تجاری و یا آپارتمانی و …  متعلق به شرکت عمران شهر جدید صدرا خواهد بود.

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.لذا پس از دریافت اسناد، مراجعه به سامانه در بازه زمانی برگزاری مناقصه تا زمان ارائه پیشنهاد قیمت ضروری است.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس -۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸(پیش شماره ۰۲۱)

 

                                                                         روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است