مدیرعامل شرکت عمران صدرا خبر داد: تعریض ۴۵ متری دو ورودی صدرا تا چندماه آینده
۱۳۹۵-۰۸-۲۷
راه اندازی نخستین سینمای شهرجدید صدرا زده می شود
۱۳۹۵-۰۸-۲۹

تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد اجرای خط انتقال فاضلاب در فاز دو شهر صدرا به شماره ۲۰۰۹۵۱۰۴۱۰۰۰۰۰۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۱/۹/۹۵ می باشد.
ردیف شــــرح پروژه برآورد
(ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
چک تضمین شده /واریز وجه/ضمانتنامه(ریال )
۱ اجرای خط انتقال فاضلاب در فاز دو شهر صدرا ۳۷٫۹۴۲٫۷۸۰٫۷۶۶ ۱٫۸۹۷٫۱۳۹٫۰۳۸

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۴ تاریخ ۱۷/۹/۹۵
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۵ تاریخ ۱۷/۹/۹۵
۷۰% از هزینه های این پروژه از محل تهاتر با واحدهای تجاری و یا آپارتمانی و … متعلق به شرکت عمران شهر جدید صدرا خواهد بود.
زمان بازدید از محل و کسب اطلاعات بیشتر در تاریخ ۱۳/۹/۹۵ ساعت ۹ می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس -۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸(پیش شماره ۰۲۱)
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است