تکمیل ۴۴درصد واحدهای مسکن مهر
۱۳۹۵-۱۲-۲۱
عضو جدید هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید صدرا معارفه شد.
۱۳۹۵-۱۲-۲۱

تجدید آگهی مزایده خودرو

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد مزایده فروش دو خودرو خود  به شماره مزایده  ۱۰۰۹۵۱۰۴۱۰۰۰۰۰۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است علافه مندان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۲۳/۱۲/۹۵ می باشد.

ردیف

شــــرح کالا

مبلغ پایه  (ریال)

تضمین شرکت در مزایده ضمانتنامه(ریال )

۱

یک دستگاه خودرو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲

یک دستگاه خودرو پراید مدل ۱۳۸۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۵۰۰٫۰۰۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۲ تاریخ ۲۱/۱/۹۶

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۳ تاریخ ۲۱/۱/۹۶

بازدید از تاریخ ۲۳/۱۲/۹۵ لغایت ۲۸/۱۲/۹۵ از ساعت ۹ الی ۱۲

اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس -۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸(پیش شماره ۰۲۱)

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است