میز خدمت الکترونیک

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 

خدمت: برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی


برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی
15011703102
فنی اجرایی - مسکن مهر
نیبت به پروژه تعریف شده توسط ناظر عالیه و مشاور اعلام می گردد.
طبق برآورد اولیه انجام شده و پس از آن دستورالعمل های موجود قیمت ها تعدیل و مصوب می گردد
خدمت به صورت نظارتی توسط شرکت عمران انجام شده و مدارک جهت رسیدگی این واحد، گزارشات مشاوران و ناظران عالیه پروژه خواهد بود

1

دریافت و بررسی فرامین، مصوّبات و بخشنامه­های بالادستی الزام­آور

2

دریافت و بررسی طرح جامع مسکن

3

تدوین برنامه­های تولید و عرضه­ی مسکن (تعاونی/خیرین/مشارکتی/انبوه/خودمالک/ویژه یا ...) در شهرهای جدید بر اساس آخرین نسخه­ی طرح تفصیلی (یا آخرین نسخه­ی طرح جامع شهرهای جدید در صورت نبود آن)، طرح جامع مسکن و الزامات بالادستی

4

پیگیری جهت تصویب یا اخذ موافقت مجمع شرکت عمران شهر یا مجمع شرکت مادر تخصّصی عمران شهرهای جدید و یا وزارت راه و شهرسازی

5

تعیین منابع مالی اجرا، سرمایه­گذار/شریک، مشاور و پیمانکار جهت اجرا

6

شناسایی و تعیین متقاضیان بالقوه و تعیین متقاضیان مؤثّر

7

برنامه­ریزی و زمانبندی اجرا

8

نظارت و مدیریت بر صحّت اجرا طبق برنامه­ها از نظر حجم کار و نیز پیشرفت مناسب فیزیکی و ریالی طبق زمانبندی و رعایت اصول نظام­مهندسی، عمرانی، معماری و ...

9

تأمین هزینه­ها از منابع مشخّص شده و متقاضیان و مدیریت بر هزینه­کرد آنها

10

تخصیص واحدها به متقاضیان واجد شرایط

11

تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز ساکنان واحدهای مسکونی

12

افتتاح و تحویل واحدهای مسکونی اتمام یافته به متقاضیان واجد شرایط مربوطه

13

همکاری در تأمین اسناد مالکیت واحدهای مسکونی برای متقاضیان تخصیص یافته در صورت نیاز

ارباب رجوع محترم در صورت تمایل با شرکت در نظرسنجی و ارایه راهکارهای مناسب ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

یک دسته را انتخاب نمایید:

عنوان نظر:

پیام شما: