میز خدمت الکترونیک

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 

خدمت: انتقال زمین به دستگاه های دولتی در محدوده شهرهای جدید


انتقال زمین به دستگاه های دولتی در محدوده شهرهای جدید
15021700101
املاک
یک ماه شامل ارائه درخواست دستگاه دولتی، تصویب هیات مدیره، تهیه و ارائه مستندات لازم جهت انعقاد قرارداد
مطابق آیین نامه اجرایی و کانون ایجاد شهرهای جدید، ارائه خدمات رایگان می باشد.
اعتبار ساخت، برنامه زمان بندی، طرح مصوب

1

دریافت درخواست واگذاری و انتقال زمین

2

بررسی کارشناسی و قانونی موضوع و شرایط

3

تصمیم­گیری مدیریتی در مجمع شرکت مربوطه

4

ابلاغ به دستگاه مربوطه

5

انجام مراحل قانونی انتقال مالکیت زمین به دستگاه مربوطه

ارباب رجوع محترم در صورت تمایل با شرکت در نظرسنجی و ارایه راهکارهای مناسب ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

یک دسته را انتخاب نمایید:

عنوان نظر:

پیام شما: