مدیرعامل شرکت عمران صدرا نوید داد: آغاز عملیات اجرایی سه مجموعه آموزشی- فرهنگی دیگر در شهر جدید صدرا
۱۳۹۷-۰۷-۰۹
آگهی مزایده اموال
۱۳۹۷-۰۷-۱۶

اطلاعیه – اخطار به متقاضیان مسکن مهر بناسازان رمضان

به اطلاع متقاضیان محترم پروژه مسکن مهر بناسازان رمضان که اسامی آنها در جدول ذیل درج گردیده است می رساند نظر به اینکه علیرغم اطلاع رسانی ها و پیگیری هایی که توسط این شرکت صورت گرفته است نسبت به تکمیل واریزی وجه مسکن خود اقدام ننموده اید و با توجه به توقف پروژه به دلیل عدم نقدینگی، اخطار می گردد که تا روز دو شنبه ۹۷/۷/۲۳ مهلت دارید جهت تکمیل مبلغ واریزی خود اقدام نمایید.
بدیهی است در صورت عدم مراجعه تا تاریخ مذکور مطابق دستورالعمل شورای تأمین مسکن استان فارس، از لیست ثبت نام متقاضیان حذف می گردید. 

 ردیفکد ملینامنام خانوادگی
۱۲۵۷۲۱۵۸۱۴۰ابراهیممحمدی
۲۲۴۳۳۲۱۹۲۹۹زهراشبانی کردشولی
۳۲۲۹۹۸۲۹۵۰۴زهراشفیعی تاج
۴۲۲۹۸۲۶۵۲۴۰ملیحهدستوری
۵۲۲۹۹۳۲۲۹۸۱مریمنوروزی پور
۶۶۵۵۹۷۷۶۰۳۴فرح نازارج پور
۷۲۳۹۱۸۲۹۹۸۱حسندهدشتی
۸۲۵۷۱۶۸۰۶۶۸علی اصغربیژنی کوچی
۹۲۲۸۱۱۱۱۹۶۲نداعبداللهی
۱۰۵۱۳۹۸۵۳۶۶۳ابراهیمروستائی
۱۱۲۲۹۶۰۲۷۴۰۷صمدجلوه گر
۱۲۲۲۹۲۷۲۴۷۲۳زهرابذرافکن
۱۳۲۲۹۱۶۲۶۸۲۵غلامعلیهمتی
۱۴۲۲۹۶۰۴۳۳۳۱بهرامطاوسیان حقیقی
۱۵۲۲۹۶۸۰۰۳۸۶محمد ابراهیمجعفری
۱۶۲۳۰۰۰۹۷۸۱۸علیرضاصدق آمیزحقیقی
۱۷۳۸۷۳۶۶۶۲۷۸محمدمهری
۱۸۲۴۳۲۵۷۹۲۶۷سید جعفرسجادیان
۱۹۲۴۳۱۷۳۷۱۶۰غلامحسیننعمت الهی
۲۰۲۴۳۰۹۶۸۱۰۱محمودپرهیزی
۲۱۲۲۹۸۷۲۱۱۳۰احسانلشنی
۲۲۲۲۹۶۳۰۸۵۴۶محمد مهدیزارع
۲۳۲۲۹۶۰۷۶۷۳۴رحیمدهقانی
۲۴۲۲۹۱۷۳۲۰۰۵تهمینهزاهدیان نژاد
۲۵۱۸۱۷۸۸۴۹۸۰نصرالهحسینی
۲۶۲۲۹۱۹۵۱۲۵۴معصومهجوادی حسام ابادی
۲۷۲۵۳۸۹۸۹۳۱۰محمدصادقخسروی
۲۸۶۴۸۹۶۰۶۳۵۶مهردادسلطانی پالنگری
۲۹۲۲۹۸۸۹۵۵۹۷علیرضاکدخدائی
۳۰۲۲۹۵۲۶۷۳۳۱رؤیاباقری
۳۱۲۵۷۰۱۳۳۰۸۶سیدابوالفضلخالقی
۳۲۲۳۰۱۶۵۱۸۹۴منوچهرغضنفری
۳۳۲۵۴۹۵۶۸۴۲۷علیقهرمانی پور
۳۴۲۲۹۷۹۵۶۳۵۵علیرنجبر
۳۵۲۲۹۶۱۷۹۱۹۳مجیددهقانی
۳۶۲۲۹۶۹۳۴۴۲۰اسداللهابوالحسن پور لار
۳۷۲۲۹۷۵۲۲۰۵۳حسینروغن گیر
۳۸۲۳۰۱۶۰۸۳۶۰علی ناززارعی
۳۹۲۴۳۱۷۵۶۲۸۹مسعودداوری
۴۰۲۲۹۸۰۸۴۰۶۸جمالاسدی طالب بیگی
۴۱۲۲۹۹۰۳۵۹۸۲عبدالهالوندی
۴۲۲۲۹۵۳۰۲۸۳۸رضاآقائی
۴۳۲۵۴۹۷۰۵۲۹۷محمدفریدونی
۴۴۲۲۹۶۹۳۱۱۴۶طاهاخرازی
۴۵۲۵۳۹۷۰۱۶۹۸محمدحسنمولائی فر
۴۶۲۲۹۹۴۹۵۱۵۰شهرامنظری فرد
۴۷۲۲۹۹۹۱۴۳۹۰خاورآزاد
۴۸۲۴۳۱۹۶۱۴۷۸جوادمرتضوی
۴۹۲۴۳۰۲۰۳۷۶۶محبوبهمرتضوی
۵۰۲۴۳۰۰۱۱۳۸۷معصومهفلاحی
۵۱۲۲۹۶۸۸۷۵۱۱محمدرضاواثقی
۵۲۲۲۹۰۹۴۹۲۶۴محمد صادقید ملت
۵۳۲۲۹۶۹۴۰۳۵۸محمدعلیشرافتی
۵۴۲۲۹۷۲۲۷۴۵۰خانم ماهغظنفری شبانکاره
۵۵۲۲۹۱۸۸۱۹۲۲احسانخوشخرام
۵۶۲۲۸۰۷۵۳۸۴۷محمدامیربساط اندازی
۵۷۵۴۶۹۶۳۴۳۸۸سید عنایتزارع
۵۸۵۵۰۹۷۵۰۴۳۱حیاتفتحی زاده
۵۹۲۲۹۲۰۲۵۴۵۰اصغرنوروزی
۶۰۲۲۹۵۴۰۲۷۳۵علیشکر خوار
۶۱۲۲۹۶۱۶۶۲۲۹محمد امینزارع
۶۲۲۲۹۷۷۷۵۸۸۱النازرفعتی
۶۳۲۲۹۸۹۰۲۶۴۱غلامرضارضائی
۶۴۲۲۹۷۶۶۵۹۲۱هالهبیضائی
۶۵۴۰۳۱۶۷۱۵۶۳رجبعلیعلیزاده
۶۶۲۲۹۱۲۵۱۰۹۰حسنکیوان شکوه
۶۷۲۴۵۱۲۲۸۷۸۴عبدالهفتحی تنگ ریزی
۶۸۲۵۳۹۰۲۲۲۳۵سید علیرضاحمیدی
۶۹۲۵۴۹۱۸۲۳۵۹سیدنورالدینموسوی اردکانی
۷۰۵۱۳۹۳۶۷۹۱۲مجیدابراهیمی
۷۱۳۹۹۱۸۷۳۸۴۲صغریشوقیان پایدار
۷۲۴۲۶۹۵۵۵۲۹۷سولمازپایدار
۷۳۲۲۹۲۷۱۶۳۴۸رحیمره انجام
۷۴۵۱۴۹۶۳۴۷۶۱محمدرضاصابرزاده شوریجه
۷۵۲۵۷۱۷۸۸۱۷۵احداکبرپور
۷۶۲۵۴۹۲۷۰۵۵۱عبدالخالقشمس الدینی
۷۷۲۴۹۱۶۵۳۵۰۸ساراژاله
۷۸۲۵۵۹۰۳۴۲۹۸معصومهحسین زاده
۷۹۲۲۹۷۱۷۶۲۶۰اسمعیلقره چه
۸۰۲۲۹۷۰۱۶۰۷۷علیرضاامیری عطا آبادی
۸۱۲۳۰۰۱۷۵۰۴۵محمد مهدی بمونی جوکانی
۸۲۲۳۷۰۲۵۸۷۰۵افسرمرحمتی
۸۳۲۲۸۰۷۴۱۲۱۰امیرصفدری
۸۴۲۲۹۱۶۹۹۱۳۱علی محمدقنبری
۸۵۲۲۹۳۰۲۷۰۲۳وحیدبازیار
۸۶۲۲۹۲۸۱۲۹۸۳بمونعلیرحمانی
۸۷۲۲۹۹۴۲۴۲۰۲فریدوندهقانی
۸۸۲۴۳۲۷۰۰۰۴۱رمضانعلیرمضانی
۸۹۲۲۹۲۰۵۰۳۷۴رامتینهنرمندان
۹۰۲۲۹۹۵۸۸۱۸۳معبداسلامی ملک آبادی
۹۱۲۲۹۲۶۷۳۵۵۱محمودشکری
۹۲۲۲۹۱۶۹۳۳۶۰منوچهرجوکار
۹۳۲۵۴۹۶۴۶۲۳۱عبدالخالقخسروی آبپرده
۹۴۲۳۰۰۸۷۰۹۲۴سمیهجوانمردی
۹۵۲۲۹۱۸۰۴۳۲۴امینسلمانی
۹۶۲۲۹۶۸۵۸۴۲۲لیلاکاوه
۹۷۲۲۹۲۶۹۰۳۸۱رامیننجمی
۹۸۲۲۹۶۸۶۷۷۸۲محمد حسینخالدی
۹۹۲۲۹۱۱۷۲۶۹۷غلام حسینقناعت پیشه سنانی
۱۰۰۲۲۹۶۶۹۴۸۸۸اکبرفیروزی
۱۰۱۲۵۷۰۹۴۶۹۳۱زین العابدینزینلی
۱۰۲۲۲۹۸۸۴۴۸۰۱علیفروزه
۱۰۳۲۲۹۵۳۱۴۰۵۴شهرامپورمختار بوشهری
۱۰۴۲۲۹۶۷۳۹۳۷۷عباسکنعان نژاد
۱۰۵۲۲۹۶۱۸۴۰۳۰لیلاقاطعی میمندی
۱۰۶۲۲۹۵۰۷۸۲۵۳محمدمهدییوسفی مقدم
۱۰۷۲۲۹۱۰۵۶۲۴۷امیرگچکاران
۱۰۸۳۶۷۰۲۵۷۰۱۲ابوذرغفاری مقدم
۱۰۹۲۹۷۱۶۸۹۷۶۱داورثروتان
۱۱۰۲۲۹۶۹۰۰۲۷۵محمد مهدیمحمد پور
۱۱۱۵۴۶۹۶۳۷۷۱۹محمدمؤیدی
۱۱۲۲۵۷۲۴۱۵۹۴۱پریوشروستائی
۱۱۳۲۲۹۸۹۶۸۵۱۹شهرامسلطان پور
۱۱۴۳۵۴۹۶۹۱۷۵۰فرخندهپزشکی
۱۱۵۵۲۹۹۶۱۳۳۳۴حسنافشان
۱۱۶۲۴۱۱۴۳۹۳۲۶حسیناسدی
۱۱۷۲۲۹۸۰۰۴۱۱۰فرزادکاوه نیا
۱۱۸۱۹۵۰۳۷۷۷۸۴مریمگرگیان
۱۱۹۲۵۲۹۷۸۳۷۸۰حمیدحسین پور
۱۲۰۲۲۹۱۴۲۲۰۹۱فاطمهرضائی
۱۲۱۲۳۷۰۴۱۶۰۱۷حمید رضاحسن فرد
۱۲۲۲۲۹۵۱۸۳۵۹۶جعفربابائی
۱۲۳۲۲۹۶۰۰۷۷۱۶کاظمهاشمی
۱۲۴۳۵۲۰۸۲۹۶۴۹اکبرآخوندزاده
۱۲۵۲۵۷۱۰۹۵۶۴۱عوضحسین دخت
۱۲۶۲۲۹۸۹۷۳۳۳۴علیرضاباصری
۱۲۷۶۵۵۹۵۱۱۷۶۶حمیدرضارضائی
۱۲۸۲۳۰۱۶۱۱۶۱۲غفارجهاندیده
۱۲۹۲۲۹۵۴۷۰۰۳۱سید امیرمحمود زاده
۱۳۰۱۸۱۸۹۶۸۷۵۴حمیدملتزمی
۱۳۱۲۲۹۸۹۰۵۳۱۲حامدگچکاران
۱۳۲۲۲۹۵۹۷۳۱۹۸فاطمهمهدی زاده نادری
۱۳۳۲۲۹۴۳۶۳۰۴۳فریدونمرادی
۱۳۴۲۲۹۷۷۰۲۵۵۸مصطفیقانعی طیبلو
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است