میز خدمت الکترونیک

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 

خدمت: اداره تاسیسات و تجهیزات محدوده شهرهای جدید


اداره تاسیسات و تجهیزات محدوده شهرهای جدید
15021704106
اجرایی- تاسیسات
به نسبت وسعت محدوده تعریف شده و براساس برآورد اولیه برنامه ریزی خواهد شد.
براساس هزینه کرد سایر دستگاه های خدمات رسان ( آبفا، برق، گاز و مخابرات) طبق محاسبات حاصله از مشاورین به نسبت هر پروژه که به استناد..........
مراجعه یا مکاتبه و ارسال در خواست به دستگاه های خدمت رسان

1

تعیین اینکه دستگاه مرتبط علاقه یا شرایط مدیریت تأسیسات و تجهیزات مربوطه را فعلا ندارد

2

تعیین توجیه اقتصادی و یا الزام فعالیت سریع تاسیسات و تجهیزات مربوطه

3

بررسی شرایط قانونی مدیریت تاسیسات و تجهیزات مربوطه

4

تعیین شرایط اداره نمودن و خدمت­دهی در تاسیسات و تجهیزات مربوطه

5

شمارش نیروی انسانی برای اداره­ی تاسیسات و تجهیزات مربوطه

6

نظارت بر نتایج اقتصادی، تخصصی و اجتماعی اداره­ی تاسیسات و تجهیزات مربوطه و تداوم مدیریت آن و اتخاذ تصمیمات اصلاحی

7

واگذاری اداره­ی تاسیسات و تجهیزات مربوطه به فرد حقوقی مرتبط با رعایت ضوابط و منافع حسب تکلیف یا درخواست واصله

قابل ذکر است که با عنایت به استقرار دستگاه های خدمات رسان( آبفا، برق، گاز و مخابرات ) در شهر جدید صدرا، دستگاه ها متولی هستند؛ مشغول و ملزم به اجرای تعهدات و وظایف قانونی خود می باشند.

ارباب رجوع محترم در صورت تمایل با شرکت در نظرسنجی و ارایه راهکارهای مناسب ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

یک دسته را انتخاب نمایید:

عنوان نظر:

پیام شما: