میز خدمت الکترونیک

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 

خدمت: احداث پایانه های حمل و نقل عمومی و خطوط ریلی


احداث پایانه های حمل و نقل عمومی و خطوط ریلی
13051704102
شهرسازی - حمل و نقل
با توجه به شرح خدمات، شرایط و توافق طرفین
طبق فهرست بهای راه آهن و فرودگاه
طبق نشریه ضوابط طرح هندسی راه آهن

1

بررسی طرح مطالعاتی و اجرایی احداث سیستم حمل و نقل ریلی مرتبط

2

تامین منابع مالی ملی و داخلی

3

تعیین پیمانکار(ان)، مشاور و ناظر پروژه

4

انعقاد قرارداد و تعیین برنامه­ی زمانبندی و اخذ و تایید ساختار شکست

5

نظارت و مدیریت بر اجرای درست و بموقع پروژه و تخصیص و جذب منابع مالی مربوطه متناسب با پیشرفت

ارباب رجوع محترم در صورت تمایل با شرکت در نظرسنجی و ارایه راهکارهای مناسب ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

یک دسته را انتخاب نمایید:

عنوان نظر:

پیام شما: