وزیر گردشگری عمان از فرصت های سرمایه گذاری و گردشگری شهر صدرا بازدید کرد + گزارش تصویری
۱۳۹۶-۱۲-۰۹
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل ساختمان دارالقرآن شهر صدرا
۱۳۹۶-۱۲-۱۳

آگهی مزایده املاک

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک زیر متعلق به خود واقع در شهر صدرا را از طریق فراخوان فروش (عمومی یک مرحله ای) به فروش رساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ ۹۶/۱۲/۱۲ لغایت ۹۶/۱۲/۱۶ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت (تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۰۳ ) مراجعه فرمایند. زمان بازدید املاک در مورخ ۹۶/۱۲/۲۲ ساعت ۹ صبح می باشد. زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ۹۶/۱۲/۲۶ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ مورخ ۹۶/۱۲/۲۷ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.

ردیف

پروژه

آدرس

شماره

واحد/قطعه

طبقه

مساحت مفید

کاربری

قیمت کل
(ریال)

شرایط فروش

توضیحات

تضمین مزایده(ریال)

۱

زمین آپارتمانی

ناحیه ۲۵ هکتاری

۲۶۷

—–

۷۵۹/۰۵

آپارتمانی

۴,۴۲۱,۳۱۲,۱۶۳

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۲% تخفیف می باشد .

ریال ۳۳۱,۰۶۵,۶۰۸

۲

زمین آپارتمانی

ناحیه ۲۵ هکتاری

۲۷۰

—–

۶۷۹/۷۵

آپارتمانی

۴,۱۱۱,۱۲۸,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۲% تخفیف می باشد .

ریال ۳۱۵,۵۵۶,۴۰۰

۳

زمین آپارتمانی

ناحیه ۲۰۰ هکتاری

۵۱۹

—–

۲۵۱۰٫۶۱

آپارتمانی

۴۲,۶۸۰,۳۷۰,۰۰۰

تمام نقدی

دارای ۴۵% سطح اشغال و ۱۸۰% تراکم می باشد

ریال ۱,۵۰۰,۴۱۱,۱۰۰

۴

زمین فرهنگی

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۸۰

—–

۲۲۵۴/۲۴

فرهنگی – اجتماعی

۴,۷۳۳,۹۰۴,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۳۴۶,۶۹۵,۲۰۰

۵

زمین فرهنگی

تعاونی جهاد

۴۵۵/۲

—–

۹۰۷/۹۸

فرهنگی – اجتماعی

۱,۲۷۱,۱۷۲,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۱۲۷,۱۱۷,۲۰۰

۶

زمین فرهنگی

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۵۰

—–

۱۱۷۷/۴۹

فرهنگی – اجتماعی

۱,۶۴۸,۴۸۶,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۱۶۴,۸۴۸,۶۰۰

۷

زمین ورزشی

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۸۲

—–

۲۳۶۲/۵

ورزشی

۴,۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۳۱۰,۸۱۲,۵۰۰

۸

زمین ورزشی

تعاونی جهاد

۳۱۳/۱

—–

۲۴۸۰/۳۸

ورزشی

۲,۴۸۰,۳۸۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۲۳۴,۰۱۹,۰۰۰

۹

زمین ورزشی

ناحیه ۱۸۰ هکتاری

۵۸۲/۲

—–

۳۰۲۰/۶

ورزشی

۱۲,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۵۸۲,۴۷۲,۰۰۰

۱۰

زمین آموزشی

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۵۱۵

—–

۳۳۴۳/۴۲

آموزشی

۴,۶۸۰,۷۸۸,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۳۴۴,۰۳۹,۴۰۰

۱۱

زمین آموزشی

ناحیه ۴۵ هکتاری

۱۸۳

—–

۴۰۸۶/۳

آموزشی

۵,۷۲۰,۸۲۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۳۹۱,۶۲۴,۶۰۰

۱۲

زمین آموزشی

تعاونی جهاد

۱۰۹۰/۱

—–

۴۷۲۹/۴۱

آموزشی

۵,۶۷۵,۲۹۲,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۳۹۰,۲۵۸,۷۶۰

۱۳

زمین آموزشی

ناحیه ۴۰ هکتاری

۷

—–

۲۵۶۸/۵۴

آموزشی

۳,۵۵۹,۷۵۴,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۲۸۷,۹۸۷,۷۰۰

۱۴

زمین آموزشی

ناحیه ۴۰ هکتاری

۸

—–

۳۲۳۶/۱۴

آموزشی

۳,۵۵۹,۷۵۴,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۲۸۷,۹۸۷,۷۰۰

۱۵

زمین تجاری مسکونی

ناحیه ۲۰۰ هکتاری

۵۲۰

—–

۱۴۸۱٫۲

تجاری مسکونی

۵۷,۷۶۶,۸۰۰,۰۰۰

تمام نقدی

دارای ۸۰% سطح اشغال و ۴۰۰% تراکم می باشد

ریال ۱,۹۵۳,۰۰۴,۰۰۰

۱۶

زمین باغچه

تنگ جلاب

۶۶۷

____

۱۰۰۰

باغچه

۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۳۲۴,۵۰۰,۰۰۰

۱۷

تجاری مروارید

ناحیه ۱۸۰ هکتاری

۵۴

اول

۱۱۵/۶۵

تجاری

۳,۸۱۶,۴۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۳۰۰,۸۲۲,۵۰۰

۱۸

تجاری مروارید

ناحیه ۱۸۰ هکتاری

۱۲۹

اول

۲۳/۶۴

تجاری

۱,۰۴۰,۱۶۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۱۰۴,۰۱۶,۰۰۰

۱۹

تجاری مسکونی فردوسی

ناحیه ۲۰۰ هکتاری

۵۳۲

همکف

۲۶/۶۸

تجاری

۱,۶۵۴,۱۶۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۱۶۵,۴۱۶,۰۰۰

۲۰

تجاری گلبهار

باغشهر گلبهار

۳۲

اول

۴۰/۸۵

تجاری

۸۹۸,۷۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۸۹,۸۷۰,۰۰۰

۲۱

تجاری گلبهار

باغشهر گلبهار

۳۴

اول

۲۹

تجاری

۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۶۹,۶۰۰,۰۰۰

۲۲

تجاری زندیه

شمالغرب ۹۰هکتاری

۱۰۶

اول

۵۴/۳۷

تجاری

۲,۱۷۴,۸۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۲۱۷,۴۸۰,۰۰۰

۲۳

خدمات خودرویی

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۱۶

همکف

۴۸/۷۰

تجاری

۲,۰۳۵,۶۶۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۲۰۳,۵۶۶,۰۰۰

۲۴

خدمات خودرویی

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۱۷

همکف

۴۲/۶۴

تجاری

۱,۶۸۸,۵۴۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۱۶۸,۸۵۴,۰۰۰

۲۵

خدمات خودرویی

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۳۲

همکف

۳۹/۶۴

تجاری

۱,۶۵۶,۹۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۱۶۵,۶۹۵,۰۰۰

۲۶

خدمات خودرویی

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۳۳

همکف

۳۹/۶۴

تجاری

۱,۶۵۶,۹۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۱۶۵,۶۹۵,۰۰۰

۲۷

خدمات خودرویی

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۳۰

همکف

۲۵/۴۸

تجاری

۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰

۲۸

خدمات خودرویی

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۳۱

همکف

۳۹/۶۴

تجاری

۱,۶۵۶,۹۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۱۶۵,۶۹۵,۰۰۰

روابط عومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است