۵۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید برای اقشار متوسط ساخته می‌شود
۱۳۹۷-۰۴-۰۸
اعلام آمادگی جهت تحویل بلوک های پروژه سحر ۳ و ۴
۱۳۹۷-۰۴-۱۰

آگهی فراخوان فروش املاک

 آگهی فراخوان فروش املاک

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک زیر متعلق به خود واقع در شهر صدرا را از طریق فراخوان فروش (عمومی یک مرحله ای) به فروش رساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ ۹۷/۴/۱۰ لغایت ۹۷/۴/۱۴ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت (تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۰۳ ) مراجعه فرمایند. زمان بازدید املاک در مورخ ۹۷/۴/۱۹ ساعت ۹ صبح می باشد. زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ۹۷/۴/۲۴ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ مورخ ۹۷/۴/۲۵ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.

ردیف

پروژه

آدرس

شماره

واحد/قطعه

طبقه

مساحت مفید

کاربری

قیمت کل ( ریال)

شرایط فروش

تضمین مزایده(ریال)

۱

زمین ویلائی

ناحیه ۱۸۰ هکتاری

۶۲۸

—–

۲۳۰/۱۶

ویلائی

۲,۴۰۵,۱۷۲,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۴۰,۵۱۷,۲۰۰

۲

زمین آپارتمانی

ناحیه ۲۵ هکتاری

۲۶۷

—–

۷۵۹/۰۵

آپارتمانی

۴,۴۲۱,۳۱۲,۱۶۳

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۳۴۶,۰۶۵,۶۰۸

۳

زمین آپارتمانی

ناحیه ۲۵ هکتاری

۲۷۰

—–

۶۷۹/۷۵

آپارتمانی

۴,۱۱۱,۱۲۸,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۳۳۰,۵۵۶,۴۰۰

۴

زمین فرهنگی

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۸۰

—–

۲۲۵۴/۲۴

فرهنگی – اجتماعی

۴,۷۳۳,۹۰۴,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۳۶۱,۶۹۵,۲۰۰

۵

زمین فرهنگی

تعاونی جهاد

۴۵۵/۲

—–

۹۰۷/۹۸

فرهنگی – اجتماعی

۱,۲۷۱,۱۷۲,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۲۷,۱۱۷,۲۰۰

۶

زمین فرهنگی

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۵۰

—–

۱۱۷۷/۴۹

فرهنگی – اجتماعی

۱,۶۴۸,۴۸۶,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۶۴,۸۴۸,۶۰۰

۷

زمین ورزشی

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۸۲

—–

۲۳۶۲/۵

ورزشی

۴,۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۳۲۵,۸۱۲,۵۰۰

۸

زمین ورزشی

تعاونی جهاد

۳۱۳/۱

—–

۲۴۸۰/۳۸

ورزشی

۲,۴۸۰,۳۸۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۴۸,۰۳۸,۰۰۰

۹

زمین ورزشی

ناحیه ۱۸۰ هکتاری

۵۸۲/۲

—–

۳۰۲۰/۶

ورزشی

۱۲,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۶۱۲,۴۷۲,۰۰۰

۱۰

زمین آموزشی

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۵۱۵

—–

۳۳۴۳/۴۲

آموزشی

۴,۶۸۰,۷۸۸,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۳۵۹,۰۳۹,۴۰۰

۱۱

زمین آموزشی

تعاونی جهاد

۱۰۹۰/۱

—–

۴۷۲۹/۴۱

آموزشی

۵,۶۷۵,۲۹۲,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۴۰۸,۷۶۴,۶۰۰

۱۲

زمین آموزشی

ناحیه ۴۰ هکتاری

۷

—–

۲۵۶۸/۵۴

آموزشی

۳,۰۸۲,۲۴۸,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۷۹,۱۱۲,۴۰۰

۱۳

زمین آموزشی

ناحیه ۴۰ هکتاری

۸

—–

۳۲۳۶/۱۴

آموزشی

۳,۵۵۹,۷۵۴,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۳۰۲,۹۸۷,۷۰۰

۱۴

زمین باغچه

تنگ جلاب

۶۴۱

—–

۱۰۰۰

باغچه

۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

اجرای راه دسترسی و آماده سازی بر عهده خریدار بوده با شرایط۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰

۱۵

زمین باغچه

تنگ جلاب

۶۴۳

—–

۱۰۰۰

باغچه

۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

اجرای راه دسترسی و آماده سازی بر عهده خریدار بوده با شرایط۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰

۱۶

زمین باغشهر

ناحیه ۲۰۰ هکتاری

۲٫۶۷

—–

۵۰۰۰

باغشهر

۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

هر پنج قطعه با هم و بصورت یکجا و تمام نقدی به فروش می رسد

ریال ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۲٫۶۸

۲٫۶۹

۲٫۷۰

۲٫۷۱

۱۷

زمین زراعی

بر شمالی محور شیراز-سپیدان مقابل تالار سه کاج

۸/۳۸۴۰۹ پلاک ثبتی

—–

۲۳۵۰۰۰ سرجمع مساحت

زراعی و کشاورزی

۱۷۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد (ظرف مدت سه ماه) ،مابقی طی اقساط ۱۸ ماهه

ریال ۵,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۸/۱۶۶۵۲ پلاک ثبتی

۱۸

زمین جهت احداث نیروگاه تولید برق CHP

غرب مجتمع مسکن مهر نگین

___

—–

۳۰۰۰

تاسیسات شهری

۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۳۰۶,۵۰۰,۰۰۰

۱۹

واحد تجاری در مجتمع جمالی راد

ناحیه ۴۵ هکتاری

۹

همکف

۴۸/۲۵

تجاری

۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰

واحد تجاری در مجتمع مروارید

ناحیه ۱۸۰ هکتاری

۵۴

اول

۱۱۵/۶۵

تجاری

۳,۸۱۶,۴۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۳۱۵,۸۲۲,۵۰۰

۲۱

واحد تجاری در مجتمع گلبهار

باغشهر گلبهار

۳۲

اول

۴۰/۸۵

تجاری

۸۹۸,۷۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۸۹,۸۷۰,۰۰۰

۲۲

واحد تجاری در مجتمع گلبهار

باغشهر گلبهار

۳۴

اول

۲۹

تجاری

۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۶۹,۶۰۰,۰۰۰

۲۳

واحد تجاری در مجتمع زندیه

شمالغرب ۹۰هکتاری

۱۰۶

اول

۵۴/۳۷

تجاری

۲,۱۷۴,۸۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۱۷,۴۸۰,۰۰۰

۲۴

خدمات خودرویی ۱۱۰ (غدیر)

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۱۶

همکف

۴۸/۷۰

تجاری

۲,۰۳۵,۶۶۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۰۳,۵۶۶,۰۰۰

۲۵

خدمات خودرویی ۱۱۰ (غدیر)

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۱۷

همکف

۴۲/۶۴

تجاری

۱,۶۸۸,۵۴۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۶۸,۸۵۴,۰۰۰

۲۶

خدمات خودرویی ۱۱۰ (غدیر)

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۳۲

همکف

۳۹/۶۴

تجاری

۱,۶۵۶,۹۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۶۵,۶۹۵,۰۰۰

۲۷

خدمات خودرویی ۱۱۰ (غدیر)

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۳۳

همکف

۳۹/۶۴

تجاری

۱,۶۵۶,۹۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۶۵,۶۹۵,۰۰۰

۲۸

خدمات خودرویی ۱۱۰ (غدیر)

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۳۰

همکف

۲۵/۴۸

تجاری

۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰

۲۹

خدمات خودرویی ۱۱۰ (غدیر)

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۳۱

همکف

۳۹/۶۴

تجاری

۱,۶۵۶,۹۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۶۵,۶۹۵,۰۰۰

۳۰

واحد آپارتمانی(مجتمع آسمان صدرا)

ناحیه ۲۰۰هکتاری

۷

طبقه اول بلوک D4

۸۶٫۳(بااحتساب ۲/۸مترمربع انباری)

آپارتمانی

۱,۶۷۹,۴۸۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۶۷,۹۴۸,۰۰۰

۳۱

واحد آپارتمانی(مجتمع آسمان صدرا)

ناحیه ۲۰۰هکتاری

۸

طبقه اول بلوک D4

۸۹٫۹۵(بااحتساب ۲/۹۵مترمربع انباری)

آپارتمانی

۱,۶۵۴,۴۸۲,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۶۵,۴۴۸,۲۵۰

۳۲

واحد آپارتمانی(مجتمع باران)

شمالغرب – ابتدای بلوار ارم

۷

دوم

۹۷/۶۴

آپارتمانی

۲,۴۱۲,۰۱۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۴۱,۲۰۱,۵۰۰

۳۳

واحد آپارتمانی(مجتمع باران)

شمالغرب – ابتدای بلوار ارم

۹

دوم

۱۰۲/۰۸

آپارتمانی

۲,۳۳۹,۲۳۱,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۳۳,۹۲۳,۱۰۰

۳۴

واحد آپارتمانی(مجتمع باران)

شمالغرب – ابتدای بلوار ارم

۱۱

دوم

۱۰۰/۷۱

آپارتمانی

۲,۳۱۱,۲۳۹,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۳۱,۱۲۳,۹۰۰

۳۵

واحد آپارتمانی(مجتمع باران)

شمالغرب – ابتدای بلوار ارم

۱۴

سوم

۹۲/۶۸

آپارتمانی

۲,۲۳۰,۲۰۹,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۲۳,۰۲۰,۹۰۰

۳۶

واحد تجاری بازارچه ارگ  ( مجتمع سحر)

غرب ۵۰ هکتاری

۱

همکف

۵۹/۵۹

تجاری مسکن مهر

۱,۷۱۳,۲۱۲,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۷۱,۳۲۱,۲۵۰

۳۷

واحد تجاری بازارچه ارگ  ( مجتمع سحر)

غرب ۵۰ هکتاری

۲

همکف

۲۸/۶۵

تجاری مسکن مهر

۸۲۳,۶۸۷,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۸۲,۳۶۸,۷۵۰

۳۸

واحد تجاری بازارچه ارگ  ( مجتمع سحر)

غرب ۵۰ هکتاری

۳

همکف

۲۷/۵۸

تجاری مسکن مهر

۷۹۲,۹۲۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۷۹,۲۹۲,۵۰۰

۳۹

واحد تجاری بازارچه ارگ  ( مجتمع سحر)

غرب ۵۰ هکتاری

۴

همکف

۲۷/۰۹

تجاری مسکن مهر

۷۷۸,۸۳۷,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۷۷,۸۸۳,۷۵۰

۴۰

واحد تجاری بازارچه ارگ  ( مجتمع سحر)

غرب ۵۰ هکتاری

۵

همکف

۲۴/۹۱

تجاری مسکن مهر

۷۱۶,۱۶۲,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۷۱,۶۱۶,۲۵۰

۴۱

واحد تجاری بازارچه ارگ  ( مجتمع سحر)

غرب ۵۰ هکتاری

۶

همکف

۲۶/۹۳

تجاری مسکن مهر

۷۷۴,۲۳۷,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۷۷,۴۲۳,۷۵۰

۴۲

واحد تجاری بازارچه ارگ  ( مجتمع سحر)

غرب ۵۰ هکتاری

۷

همکف

۳۹/۸۳

تجاری مسکن مهر

۱,۰۵۳,۷۰۳,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۰۵,۳۷۰,۳۵۰

۴۳

واحد تجاری بازارچه ارگ  ( مجتمع سحر)

غرب ۵۰ هکتاری

۸

همکف

۲۸/۵۴

تجاری مسکن مهر

۸۲۰,۵۲۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۸۲,۰۵۲,۵۰۰

۴۴

واحد تجاری بازارچه ارگ  ( مجتمع سحر)

غرب ۵۰ هکتاری

۹

همکف

۵۳/۴۲

تجاری مسکن مهر

۱,۳۵۱,۵۲۶,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۳۵,۱۵۲,۶۰۰

۴۵

واحد تجاری بازارچه ارگ  ( مجتمع سحر)

غرب ۵۰ هکتاری

۱۰

همکف

۱۳۷/۴۱

نانوایی

۲,۳۷۰,۳۲۲,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۳۷,۰۳۲,۲۵۰

۴۶

واحد تجاری بازارچه مجتمع عمران و مارون

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۱

همکف

۲۱/۲۸

تجاری مسکن مهر

۸۵۶,۵۲۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۸۵,۶۵۲,۰۰۰

۴۷

واحد تجاری بازارچه مجتمع عمران و مارون

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۲

همکف

۲۰/۹۳

تجاری مسکن مهر

۸۴۲,۴۳۲,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۸۴,۲۴۳,۲۵۰

۴۸

واحد تجاری بازارچه مجتمع عمران و مارون

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۳

همکف

۲۰/۹۸

تجاری مسکن مهر

۸۴۴,۴۴۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۸۴,۴۴۴,۵۰۰

۴۹

واحد تجاری بازارچه مجتمع عمران و مارون

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۴

همکف

۱۹/۵

تجاری مسکن مهر

۷۸۴,۸۷۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۷۸,۴۸۷,۵۰۰

۵۰

واحد تجاری بازارچه مجتمع عمران و مارون

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۵

همکف

۲۲/۴۸

تجاری مسکن مهر

۹۰۴,۸۲۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۹۰,۴۸۲,۰۰۰

۵۱

واحد تجاری بازارچه مجتمع  ارم آرین

ناحیه ۸۰ هکتاری

۱

همکف

۲۴/۴۲

تجاری مسکن مهر

۸۴۲,۴۹۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۸۴,۲۴۹,۰۰۰

۵۲

واحد تجاری بازارچه مجتمع  ارم آرین

ناحیه ۸۰ هکتاری

۲

همکف

۲۲/۰۷

تجاری مسکن مهر

۷۶۱,۴۱۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۷۶,۱۴۱,۵۰۰

۵۳

واحد تجاری بازارچه مجتمع  ارم آرین

ناحیه ۸۰ هکتاری

۳

همکف

۲۴/۲۵

تجاری مسکن مهر

۸۳۶,۶۲۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۸۳,۶۶۲,۵۰۰

۵۴

واحد تجاری بازارچه مجتمع  ارم آرین

ناحیه ۸۰ هکتاری

۴

همکف

۵۲/۰۸

تجاری مسکن مهر

۱,۳۷۷,۵۱۶,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۳۷,۷۵۱,۶۰۰

۵۵

واحد تجاری بازارچه مجتمع  ارم آرین

ناحیه ۸۰ هکتاری

۵

همکف

۱۷/۶۳

تجاری مسکن مهر

۷۰۹,۶۰۷,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۷۰,۹۶۰,۷۵۰

۵۶

واحد تجاری بازارچه مجتمع  ارم آرین

ناحیه ۸۰ هکتاری

۶

همکف

۱۳۰/۸۸

نانوایی

۲,۲۵۷,۶۸۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۲۵,۷۶۸,۰۰۰

۵۷

واحد تجاری بازارچه مجتمع رضوان

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۱

همکف

۱۹/۹۷

تجاری مسکن مهر

۸۰۳,۷۹۲,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۸۰,۳۷۹,۲۵۰

۵۸

واحد تجاری بازارچه مجتمع رضوان

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۲

همکف

۱۷/۷۳

تجاری مسکن مهر

۶۷۲,۸۵۳,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۶۷,۲۸۵,۳۵۰

۵۹

واحد تجاری بازارچه مجتمع رضوان

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۳

همکف

۲۴/۴۳

تجاری مسکن مهر

۸۴۲,۸۳۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۸۴,۲۸۳,۵۰۰

۶۰

واحد تجاری بازارچه مجتمع رضوان

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۴

همکف

۱۸/۵۵

تجاری مسکن مهر

۶۳۹,۹۷۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۶۳,۹۹۷,۵۰۰

۶۱

واحد تجاری بازارچه مجتمع رضوان

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۵

همکف

۱۸/۶۹

تجاری مسکن مهر

۶۴۴,۸۰۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۶۴,۴۸۰,۵۰۰

۶۲

واحد تجاری بازارچه مجتمع رضوان

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۶

همکف

۲۳/۹۰

تجاری مسکن مهر

۸۲۴,۵۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۸۲,۴۵۵,۰۰۰

۶۳

واحد تجاری بازارچه مجتمع رضوان

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۷

همکف

۱۷/۹۸

تجاری مسکن مهر

۶۸۲,۳۴۱,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۶۸,۲۳۴,۱۰۰

۶۴

واحد تجاری بازارچه مجتمع رضوان

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۸

همکف

۱۹/۸۲

تجاری مسکن مهر

۷۹۷,۷۵۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۷۹,۷۷۵,۵۰۰

۶۵

واحد تجاری بازارچه مجتمع رضوان

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۹

همکف

۷۸/۳۴

تجاری مسکن مهر

۲,۰۷۲,۰۹۳,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۰۷,۲۰۹,۳۰۰

۶۶

واحد تجاری بازارچه  مجتمع مهرگان

ناحیه ۲۰۰ هکتاری

۱

همکف

۳۲/۶۸

تجاری مسکن مهر

۹۳۹,۵۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۹۳,۹۵۵,۰۰۰

۶۷

واحد تجاری بازارچه  مجتمع مهرگان

ناحیه ۲۰۰ هکتاری

۲

همکف

۳۷/۹۷

تجاری مسکن مهر

۱,۰۹۱,۶۳۷,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۰۹,۱۶۳,۷۵۰

۶۸

واحد تجاری بازارچه  مجتمع مهرگان

ناحیه ۲۰۰ هکتاری

۳

همکف

۳۴/۵۹

تجاری مسکن مهر

۹۹۴,۴۶۲,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۹۹,۴۴۶,۲۵۰

۶۹

واحد تجاری بازارچه  مجتمع مهرگان

ناحیه ۲۰۰ هکتاری

۴

همکف

۳۱/۲۹

تجاری مسکن مهر

۸۹۹,۵۸۷,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۸۹,۹۵۸,۷۵۰

۷۰

واحد تجاری بازارچه  مجتمع مهرگان

ناحیه ۲۰۰ هکتاری

۵

همکف

۳۸/۷۴

تجاری مسکن مهر

۱,۱۱۳,۷۷۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۱۱,۳۷۷,۵۰۰

۷۱

پارکینگ مجتمع تجاری مروارید

ناحیه ۱۸۰ هکتاری

۱۰

زیرزمین

۱۳/۳۰

پارکینگ ماشین سواری

۱۴۶,۳۰۰,۰۰۰

تمام نقدی

ریال ۱۴,۶۳۰,۰۰۰

۷۲

پارکینگ مجتمع تجاری مروارید

ناحیه ۱۸۰ هکتاری

۱۳

زیرزمین

۱۱

پارکینگ ماشین سواری

۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰

تمام نقدی

ریال ۱۲,۱۰۰,۰۰۰

۷۳

پارکینگ مجتمع تجاری مروارید

ناحیه ۱۸۰ هکتاری

۱۴

زیرزمین

۱۱

پارکینگ ماشین سواری

۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰

تمام نقدی

ریال ۱۲,۱۰۰,۰۰۰

۷۴

پارکینگ مجتمع تجاری مروارید

ناحیه ۱۸۰ هکتاری

۱۵

زیرزمین

۱۱

پارکینگ ماشین سواری

۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰

تمام نقدی

ریال ۱۲,۱۰۰,۰۰۰

۷۵

پارکینگ مجتمع تجاری مروارید

ناحیه ۱۸۰ هکتاری

۱۶

زیرزمین

۱۱

پارکینگ ماشین سواری

۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰

تمام نقدی

ریال ۱۲,۱۰۰,۰۰۰

۷۶

پارکینگ مجتمع تجاری مروارید

ناحیه ۱۸۰ هکتاری

۱۷

زیرزمین

۱۱

پارکینگ ماشین سواری

۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰

تمام نقدی

ریال ۱۲,۱۰۰,۰۰۰

۷۷

پارکینگ مجتمع تجاری مروارید

ناحیه ۱۸۰ هکتاری

۱۸

زیرزمین

۱۱

پارکینگ ماشین سواری

۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰

تمام نقدی

ریال ۱۲,۱۰۰,۰۰۰

۷۸

انباری مجتمع تجاری مروارید

ناحیه ۱۸۰ هکتاری

S17

زیرزمین

۲۰

انباری

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تمام نقدی

ریال ۲۲,۰۰۰,۰۰۰

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

 

دیدگاه ها بسته شده است