برگزاری کارگاه ارائه نتایج استراتژی های توسعه شهری صدرا در شرکت عمران
۱۳۹۶-۱۱-۱۶
دیدار فرمانده بسیج شرکت عمران صدرا با خانواده شهیدان این شهر
۱۳۹۶-۱۱-۱۷

آگهی فراخوان فروش املاک

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک زیر متعلق به خود واقع در شهر صدرا را از طریق فراخوان فروش (عمومی یک مرحله ای) به فروش رساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ ۹۶/۱۱/۱۶ لغایت ۹۶/۱۱/۲۳ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت (تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۰۳ ) مراجعه و یا از پایگاه ww.sadracity.ir دیدن فرمایند. زمان بازدید املاک در مورخ ۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹ صبح می باشد. زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ۹۶/۱۲/۵ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ مورخ ۹۶/۱۲/۶ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.

ردیف

پروژه

آدرس

شماره

واحد/قطعه

طبقه

مساحت مفید

کاربری

قیمت کل ( ریال)

شرایط فروش

توضیحات

تضمین مزایده(ریال)

۱

زمین آپارتمانی

۵۰هکتاری

۶۲

____

۱۰۲۸/۱۹

آپارتمان

۷,۴۸۵,۲۲۳,۲۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۲% تخفیف می باشد .

ریال ۲۲۴,۵۵۶,۶۹۶

۲

زمین آپارتمانی

۵۰هکتاری

۶۳

____

۱۰۰۰/۷۴

آپارتمان

۷,۳۳۵,۹۹۹,۶۲۶

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۲% تخفیف می باشد .

ریال ۲۲۰,۰۷۹,۹۸۹

۳

زمین آپارتمانی

۲۵هکتاری

۲۶۷

____

۷۵۹/۰۵

آپارتمان

۴,۴۲۱,۳۱۲,۱۶۳

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۲% تخفیف می باشد .

ریال ۱۳۲,۶۳۹,۳۶۵

۴

زمین آپارتمانی

۲۵هکتاری

۲۷۰

____

۶۷۹/۷۵

آپارتمان

۴,۱۱۱,۱۲۸,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۲% تخفیف می باشد .

ریال ۱۲۳,۳۳۳,۸۴۰

۵

زمین فرهنگی

۱۲۸هکتاری

۸۰

____

۲۲۵۴/۲۴

فرهنگی – اجتماعی

۴,۷۳۳,۹۰۴,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۱۴۲,۰۱۷,۱۲۰

۶

زمین فرهنگی

جهاد

۴۵۵/۲

____

۹۰۷/۹۸

فرهنگی – اجتماعی

۱,۲۷۱,۱۷۲,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۳۸,۱۳۵,۱۶۰

۷

زمین فرهنگی

۱۰۰هکتاری

۵۱۷

____

۱۰۷۷/۱

فرهنگی – اجتماعی

۱,۹۳۸,۷۸۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۵۸,۱۶۳,۴۰۰

۸

زمین فرهنگی

۱۰۰هکتاری

۵۰

____

۱۱۷۷/۴۹

فرهنگی – اجتماعی

۱,۶۴۸,۴۸۶,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۴۹,۴۵۴,۵۸۰

۹

زمین ورزشی

۱۲۸هکتاری

۸۲

____

۲۳۶۲/۵

ورزشی

۴,۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۱۲۰,۴۸۷,۵۰۰

۱۰

زمین ورزشی

جهاد

۳۱۳/۱

____

۲۴۸۰/۳۸

ورزشی

۲,۴۸۰,۳۸۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۷۴,۴۱۱,۴۰۰

۱۱

زمین ورزشی

۱۸۰هکتاری

۵۸۲/۲

____

۳۰۲۰/۶

ورزشی

۱۲,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۳۶۲,۴۷۲,۰۰۰

۱۲

زمین آموزشی

۱۰۰هکتاری

۵۱۵

____

۳۳۴۳/۴۲

آموزشی

۴,۶۸۰,۷۸۸,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۱۴۰,۴۲۳,۶۴۰

۱۳

زمین آموزشی

۴۵هکتاری

۱۸۳

____

۴۰۸۶/۳

آموزشی

۵,۷۲۰,۸۲۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۱۷۱,۶۲۴,۶۰۰

۱۴

زمین آموزشی

جهاد

۱۰۹۰/۱

____

۴۷۲۹/۴۱

آموزشی

۵,۶۷۵,۲۹۲,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۱۷۰,۲۵۸,۷۶۰

۱۵

زمین آموزشی

۴۰هکتاری

۷

____

۲۵۶۸/۵۴

آموزشی

۳,۵۵۹,۷۵۴,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۱۰۶,۷۹۲,۶۲۰

۱۶

زمین آموزشی

۴۰هکتاری

۸

____

۳۲۳۶/۱۴

آموزشی

۳,۵۵۹,۷۵۴,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۱۰۶,۷۹۲,۶۲۰

۱۷

تجاری مروارید

۱۸۰هکتاری

۵۴

۱

۱۱۵/۶۵

تجاری

۳,۸۱۶,۴۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۱۱۴,۴۹۳,۵۰۰

۱۸

تجاری مروارید

۱۸۰هکتاری

۱۲۹

۱

۲۳/۶۴

تجاری

۱,۰۴۰,۱۶۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۳۱,۲۰۴,۸۰۰

۱۹

تجاری وزیریان

۲۰۰هکتاری

۵۳۲

همکف

۲۶/۶۸

تجاری

۱,۶۵۴,۱۶۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۴۹,۶۲۴,۸۰۰

۲۰

تجاری گلبهار

فاز ۲ باغ مسکن

۳۲

۱

۴۰/۸۵

تجاری

۸۹۸,۷۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۲۶,۹۶۱,۰۰۰

۲۱

تجاری گلبهار

فاز ۲ باغ مسکن

۳۴

۱

۲۹

تجاری

۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۲۰,۸۸۰,۰۰۰

۲۲

تجاری زندیه

۹۰هکتاری

۲۸

۱

۳۶/۴۱

تجاری

۱,۸۲۰,۵۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۵۴,۶۱۵,۰۰۰

۲۳

تجاری زندیه

۹۰هکتاری

۱۰۶

۱

۵۴/۳۷

تجاری

۲,۱۷۴,۸۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۶۵,۲۴۴,۰۰۰

۲۴

خدمات خودرویی

۱۰۰هکتاری

۱۶

همکف

۴۸/۷۰

تجاری

۲,۰۳۵,۶۶۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۶۱,۰۶۹,۸۰۰

۲۵

خدمات خودرویی

۱۰۰هکتاری

۱۷

همکف

۴۲/۶۴

تجاری

۱,۶۸۸,۵۴۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۵۰,۶۵۶,۲۰۰

۲۶

خدمات خودرویی

۱۰۰هکتاری

۳۲

همکف

۳۹/۶۴

تجاری

۱,۶۵۶,۹۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۴۹,۷۰۸,۵۰۰

۲۷

خدمات خودرویی

۱۰۰هکتاری

۳۳

همکف

۳۹/۶۴

تجاری

۱,۶۵۶,۹۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۴۹,۷۰۸,۵۰۰

۲۸

خدمات خودرویی

۱۰۰هکتاری

۳۰

همکف

۲۵/۴۸

تجاری

۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۳۰,۲۷۰,۰۰۰

۲۹

خدمات خودرویی

۱۰۰هکتاری

۳۱

همکف

۳۹/۶۴

تجاری

۱,۶۵۶,۹۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۴۹,۷۰۸,۵۰۰

دیدگاه ها بسته شده است