آگهی فراخوان فروش املاک
۱۳۹۶-۰۶-۱۹
برگزاری ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شهر صدرا
۱۳۹۶-۰۶-۲۶

آگهی فراخوان فروش املاک – زمین

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک متعلق به خود واقع در شهر صدرا را از طریق فراخوان فروش (عمومی یک مرحله ای) به فروش رساند.متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ ۹۶/۶/۲۰ لغایت ۹۶/۶/۲۵ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ مراجعه فرمایند. زمان بازدید املاک در مورخ ۹۶/۷/۱ ساعت ۹ صبح می باشد. زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ۹۶/۷/۱۰ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ مورخ ۹۶/۷/۱۱ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.

ردیف

پروژه

آدرس

شماره

واحد/قطعه

طبقه

مساحت مفید

کاربری

قیمت کل نقد( ریال)

قیمت کل نقد و اقساط (ریال)

شرایط فروش نقد و اقساط

تضمین مزایده

۱

زمین مسکونی

۲۰۰هکتاری

۷۷۴

۰

۳۴۷٫۵۱

مسکونی

۲,۹۵۳,۸۳۵,۰۰۰

۳,۲۱۴,۴۶۷,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۷۰,۷۲۳,۳۷۵

۲

زمین مسکونی

۲۰۰هکتاری

۷۸۵

۰

۳۰۶٫۶۲

مسکونی

۲,۷۵۹,۵۸۰,۰۰۰

۲,۹۸۹,۵۴۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۵۹,۴۷۷,۲۵۰

۳

زمین مسکونی

۲۰۰هکتاری

۷۹

۰

۳۳۶٫۲۳

مسکونی

۲,۶۸۹,۸۴۰,۰۰۰

۲,۹۴۲,۰۱۲,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۵۷,۱۰۰,۶۲۵

۴

زمین مسکونی

۲۰۰هکتاری

۸۲۱

۰

۳۰۰

مسکونی

۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۶۳,۷۵۰,۰۰۰

۵

زمین مسکونی

۲۰۰هکتاری

۸۲۲

۰

۲۸۳٫۲۳

مسکونی

۲,۶۹۰,۶۸۵,۰۰۰

۲,۹۰۳,۱۰۷,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۵۵,۱۵۵,۳۷۵

۶

زمین مسکونی

۲۰۰هکتاری

۷۳۴

۰

۲۵۰

مسکونی

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰

۷

زمین مسکونی

۲۰۰هکتاری

۷۱۷

۰

۳۰۷٫۱۷

مسکونی

۲,۶۱۰,۹۴۵,۰۰۰

۲,۸۴۱,۳۲۲,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۰۶,۱۲۵,۰۰۰

۸

زمین مسکونی

۲۰۰هکتاری

۷۱۹

۰

۲۳۷٫۷۵

مسکونی

۱,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۸۰,۳۱۲,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۰۸,۰۳۱,۲۵۰

۹

زمین مسکونی

۲۰۰هکتاری

۷۲۶

۰

۲۳۸٫۳

مسکونی

۲,۰۲۵,۵۵۰,۰۰۰

۲,۲۰۴,۲۷۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۲۰,۲۱۳,۷۵۰

۱۰

زمین مسکونی

۲۰۰هکتاری

۸۲۰

۰

۲۹۵

مسکونی

۲,۸۷۶,۲۵۰,۰۰۰

۳,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۶۴,۸۷۵,۰۰۰

۱۱

زمین مسکونی

شمال غرب

۶۸۵٫۲

۰

۱۴۲٫۲

مسکونی

۱,۰۶۶,۵۰۰,۰۰۰

۱,۲۱۴,۴۷۶,۸۷۵

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۲۱,۴۴۷,۶۶۸

۱۲

زمین مسکونی

شمال غرب

۶۸۸

۰

۱۴۰٫۴

مسکونی

۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۹,۱۰۳,۷۵۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۱۹,۹۱۰,۳۷۵

۱۳

زمین مسکونی

۵۵هکتاری

۶

۰

۱۹۸٫۲۳

مسکونی

۱,۴۸۶,۵۰۰,۰۰۰

۱,۶۹۲,۷۵۱,۸۷۵

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۶۹,۲۷۵,۱۸۸

۱۴

زمین مسکونی

۱۰۰هکتاری

۱۲۳۷

۰

۲۴۰

مسکونی

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۶۶,۵۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۳۶,۶۵۰,۰۰۰

۱۵

زمین مسکونی

۱۰۰هکتاری

۱۲۶۴

۰

۳۲۸٫۶۹

مسکونی

۱,۸۰۷,۸۵۰,۰۰۰

۲,۰۵۸,۶۸۹,۱۸۸

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۰۵,۸۶۸,۹۱۹

۱۶

زمین مسکونی

۱۰۰هکتاری

۱۲۷۹

۰

۲۴۹٫۵۸

مسکونی

۲,۱۹۶,۴۸۰,۰۰۰

۲,۵۰۱,۲۴۱,۶۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۳۵,۰۶۲,۰۸۰

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است