با انتقال مسیر گاز عبوری، مشکل گازرسانی به مسکن مهر هسا در شهر صدرا رفع شد.
۱۳۹۵-۰۸-۰۱
نخستین نمایشگاه بین المللی راهسازی، راهداری، حمل و نقل و صنایع وابسته
۱۳۹۵-۰۸-۰۵

آگهی جذب سرمایه گذار

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان (حقیقی وحقوقی )جهت انجام مشارکت با شرکت عمران شهر جدید صدرا در امر احداث بنا اعم از مجتمع ها ی مسکونی – تجاری مسکونی – ورزشی – گردشگری وغیره در داخل محدوده قانونی شهر صدرا می رساند ،در صورت تمابل می توانند مدارک خودر ا شامل مشخصات فردی یا ثبتی شرکت –رتبه بندی شرکت (جهت متقاضیان حقوقی )-سوابق اجرایی – گردش مالی از سال ۱۳۹۲تاکنون ودیگر مدارکی که گویای توانمندی در احداث بنا در رشته مورد تقاضای مشارکت باشند راحداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه ۲۹/۸/۹۵به آدرس این شرکت واقع در شهر جدید صدرا-بلوار دنا – صندوق پستی ۵۷۳-۷۱۹۵۵-کد پستی ۳۹۶۳۱-۷۱۹۹۸از طریق پست و یا حضورا تحویل نمایند.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است