تقدیر از خانواده شهدا و ایثارگران توسط شر کت عمران صدرا
۱۳۹۵-۱۲-۲۳
آخرین اخطار! قابل توجه متقاضیان پروژه مسکن مهر ۵۲۰ واحدی (شرکت بافت شهر)
۱۳۹۶-۰۱-۱۴

آخرین اخطار! قابل توجه متقاضیان پروژه مسکن مهر ۶۹۰ واحدی (شرکت عمران مارون)

بدینوسیله به متقاضیان مشروحه ذیل که نسبت به پرداخت بدهی و  تحویل واحد مسکن مهر اقدام ننموده اند اعـــلام میگردد در صورتیکه نسبت به تکمیل موجودی  و نحویل واحد مربوطه اقدام ننمایند برابر ضوابط  و دستورالعمل شماره ۱۲۲۴۳/۹۴/ص/۴۳۰۲ مورخ ۱۹/۱۱/۹۴ از لیست متقاضیان حذف گردیده و امتیاز ایشان  طبق اولویت به شخص دیگری واگذار می گردد و حق هر گونه اعتراضی از آنان سلب خواهد شد .

کدملی

نام

نام خانوادگی

 

کدملی

نام

نام خانوادگی

۲۵۵۹۷۹۲۷۹۶

نسرین

ابطحی

 

۲۴۳۰۸۶۱۰۲۱

برزو

پناهی دوست

۲۴۳۰۲۵۶۲۷۴

علی

اتابکی

 

۲۲۹۷۳۶۸۷۸۱

محسن

پوررضا

۳۷۳۰۰۱۱۳

رضا

اسدی

 

۲۳۷۰۳۵۷۹۳۲

جمشید

ترنج

۵۴۶۹۸۹۰۲۵۲

کاظم

اسدی

 

۲۲۹۳۵۰۵۹۸۷

سیدمحمدحسن

جعفری

۲۲۹۷۱۸۴۳۱۱

زینت

اسمعیلی

 

۲۲۹۶۱۵۹۰۷۹

رضا

حسنی

۴۲۳۰۱۸۰۳۰۶

عبدال

افشون

 

۲۳۹۰۷۵۷۱۳۸

سیدعلی حمزه

حسینی

۲۴۷۰۴۱۲۷۸۱

ایاز

اقائی بهجانی

 

۲۲۹۶۵۲۸۳۲۵

سیدمحمد

حسینی

۲۲۹۶۷۶۷۹۰۷

هاشم

اقلیدی پور

 

۲۳۷۰۲۴۷۰۹۶

مجید

حسینی فرد

۲۲۹۷۳۱۲۵۰۴

غلامرضا

الف پوریان

 

۵۱۳۹۴۵۶۳۷۰

بهروز

حمیدی

۲۲۹۶۲۳۱۴۹۷

احمد

امیری اصل

 

۲۴۳۰۶۹۲۳۶۸

کریم

خانلوئی

۲۲۹۸۹۶۹۹۸۱

علی رضا

اوحدی

 

۲۴۳۰۴۴۲۲۷۲

صادق

دانش

۲۲۹۵۵۸۷۹۸۰

احسان

باباخانی فرد

 

۲۲۹۱۰۷۲۶۲۵

شهرام

دانشمند قلاتی

۲۴۳۰۹۲۶۹۴۶

ضرغام

باستان جوزی

 

۲۴۳۰۹۵۹۰۱۱

شیرین

درخشان حسینی

۵۴۴۰۳۱۴۶

فرزین

باشی پور حقیقی

 

۲۲۹۴۱۹۱۲۶۹

خداوردی

درویشی

۱۸۶۱۰۲۴۰۵۳

صدراله

برجسته

 

۲۲۹۵۸۵۵۲۹۲

فاطمه

ده بزرگی

۱۸۱۵۱۸۲۰۶۷

نصرت

برمکی

 

۲۲۹۵۹۰۵۶۶۴

کرامت اله

رعیتی

۱۸۲۹۰۹۹۵۹۰

ناجی

بناکار

 

۲۵۷۲۰۱۸۳۲۲

اکبر

رعیتی نژاد

۳۰۷۱۰۶۹۶۴۲

فرزاد

بنجوئی

 

۲۲۹۵۹۹۷۲۹۱

غلامرضا

روئین

۲۲۹۸۲۲۳۴۵۹

الهه

بهاری

 

۲۲۹۶۷۷۱۱۶۵

مهدی

زارع

۲۲۹۷۹۸۴۷۳۱

فرخ

پروتا

 

۲۲۹۷۴۹۵۰۵۶

احمد

زارع مهذبیه

۱۸۱۹۷۵۸۳۵۴

فرشید

زارعی

 

۲۲۹۹۶۱۸۵۸۹

علی میرزا

سرخی دهداری

۲۲۹۳۲۹۴۶۱۷

عبداله

زارعی

 

۲۲۹۵۴۷۵۹۹۶

اسماعیل

سعادتیان پور

۲۳۷۱۱۷۹۵۸۲

یوسف

زحمت کش

 

۲۲۹۶۳۴۳۹۱۰

فرزاد

سلطانی

۲۵۲۹۳۸۸۲۱۰

احمد

زحمت کش

 

۲۲۹۸۵۸۵۱۸۰

امیر

سلطانی

۲۲۹۲۰۶۳۰۸۵

سیف اله

زمانی

 

۲۲۹۱۷۸۶۶۷۹

غلام

سلمان پور

۲۵۷۲۱۴۷۲۷۰

مهدی

زینلی

 

۲۲۹۶۳۹۰۸۶۲

غلام حسین

شاهوار حقیقی

۲۲۹۷۶۹۹۴۹۲

امیر

شبانی

 

۲۲۹۵۷۲۳۵۲۳

حشمت اله

قهرمانی

۲۲۹۱۰۹۷۶۲۸

محمدامین

صابری

 

۲۲۹۹۰۶۰۳۷۵

طوبی

کاراندیش

۲۲۸۲۶۴۲۹۵۳

اله یار

صفائی صفر

 

۲۵۴۹۶۹۹۵۰۵

فیض اله

کاوه

۲۴۷۱۴۴۸۳۱۳

جهان نوش

طاهری

 

۲۵۲۹۶۲۶۷۴۱

عبدالحسین

کجوری

۲۲۹۱۵۳۴۰۵۱

سادات

طاهری نودادی

 

۲۴۵۱۴۰۶۶۵۸

فریدون

کرمی

۲۴۵۱۴۷۲۹۸۷

محمدهادی

عباسی

 

۲۲۹۶۸۳۱۱۶۸

حمید

مرادی نیا

۵۴۶۹۵۱۶۱۵۶

ابوطالب

عباسی

 

۲۲۹۸۳۹۶۶۹۸

حمید

مستی

۵۱۴۹۸۹۵۸۸۱

غلامعباس

عباسی

 

۲۲۹۱۷۹۴۷۹۵

محمدمهدی

معارج

۲۲۹۴۹۱۵۶۲۳

کرامت

عباسی ارجمندی

 

۲۵۳۹۸۲۸۸۹۲

وحید

ملک پور

۱۸۲۷۷۵۸۲۴۴

عیسی

عزازیل

 

۲۲۹۷۲۵۹۹۵۶

حسین

منفرد

۲۴۵۱۲۳۹۱۸۲

غلام

عنصری خوب

 

۲۲۹۶۰۹۳۲۷۲

محمدهادی

موثقی

۵۴۶۹۵۴۷۸۰۹

گلاب

غلامی

 

۶۵۷۹۹۱۶۰۵۲

سیداسداله

موسوی

۲۴۳۰۷۳۴۸۱۸

محمدرضا

غلامی

 

۲۲۹۲۷۰۷۴۸۹

شیرزاد

میرزائی

۲۳۹۱۷۵۸۷۸۲

فرهاد

فریدونی

 

۲۲۹۵۴۰۰۲۷۹

پرویز

نادی مهرآبادی

۲۳۷۲۳۱۳۱۴۲

عصمت

فیروز زاده

 

۶۵۵۹۸۲۷۴۳۷

مهران

نجاتی

۲۲۹۴۶۱۴۳۸۰

گل عنبر

فیوج

 

۲۲۹۵۲۴۵۵۵۹

فرهاد

نفری

۲۲۹۶۳۱۲۸۲۹

حمزه

قاسمی شیری

 

۱۶۳۹۲۳۴۰۴۷

نوراله

نوری پروج

۲۴۱۰۸۰۳۷۸۴

منیژه

قربانی

 

۲۵۴۹۲۵۲۴۹۷

نمک

نیکوئی اردکانی

۶۸۳۹۴۹۴۴۸۹

فرزاد

قربانی آباده

 

۲۵۴۹۵۶۰۷۸۷

تیمور

هوشمندی

۲۲۹۷۵۴۴۰۵۷

کورش

قره خانی

 

۲۲۹۳۰۶۱۶۹۸

فیروز

هوشیار

۲۲۹۲۱۲۳۱۶۹

بهمن

یاراحمدی

 

۲۴۱۱۰۶۵۸۵۱

حبیب اله

یداللهی فارسی

 

۲۲۹۸۰۰۲۳۷۱

باقر

یوسفی

 

۲۵۵۹۶۸۲۰۷۹

رضاقلی

شمسی

 

۵۴۶۹۸۲۵۴۷۷

فیروز

محمدی

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است