آخرین اخطار! قابل توجه متقاضیان پروژه مسکن مهر ۵۲۰ واحدی (شرکت بافت شهر)
۱۳۹۶-۰۱-۱۴
مدیرعامل شرکت عمران صدرا خبر داد: ایجاد ۴ شهر جدید دیگر در اطراف کلانشهر شیراز
۱۳۹۶-۰۱-۱۶

آخرین اخطار! قابل توجه متقاضیان پروژه مسکن مهر ۷۲۰ واحدی (شرکت نوآوران معماری فارس)

بدینوسیله به متقاضیان مشروحه ذیل که نسبت به پرداخت بدهی و  تحویل واحد مسکن مهر اقدام ننموده اند اعـــلام میگردد در صورتیکه نسبت به نحویل واحد مربوطه اقدام ننمایند برابر ضوابط  و دستورالعمل شماره ۱۲۲۴۳/۹۴/ص/۴۳۰۲ مورخ ۱۹/۱۱/۹۴ از لیست حذف گردیده و امتیاز ایشان  طبق اولویت به شخص دیگری واگذار می گردد و حق هر گونه اعتراضی از آنان سلب خواهد شد .

کدملی

نام

نام خانوادگی

کدملی

نام

نام خانوادگی

۲۲۹۶۶۵۴۶۸۱

علیرضا

اپرا

 

۲۲۹۸۷۶۰۹۸۵

سیدجواد

شریفی سعدی

۲۲۹۲۱۰۲۶۹۲

مسعود

امیدی

 

۱۸۱۹۳۹۱۰۴۳

محمدحسین

شمس

۲۳۰۰۳۳۸۳۸۶

محمد

ایرانپور

 

۲۵۴۹۴۵۳۱۱۵

حجت اله

صبور

۲۴۵۰۷۵۲۹۰۰

علی عسکر

آرایش

 

۲۴۱۰۲۸۹۴۷۹

سیدمحمد

عسکری

۲۲۹۶۱۴۳۸۷۳

علی رضا

آزادی خواه

 

۲۵۷۱۹۳۲۹۹۳

ابوالفضل

فیروزی

۲۵۲۹۶۲۸۴۵۹

محمدحسن

جعفری اصل

 

۲۲۹۸۲۸۴۶۸۷

ساسان

قائدی

۲۲۹۱۲۴۰۸۶۲

حمیدرضا

دوکوهکی

 

۶۵۵۹۴۲۰۷۶۰

گلزار

مجربیری

۲۳۷۱۹۸۲۴۳۱

امیرعباس

رزمی

 

۲۲۹۸۸۶۴۴۵۴

مجتبی

محمدعلی زاده

۲۵۴۹۷۷۶۸۹۵

مهرداد

رستمی

 

۲۲۹۷۶۷۶۲۲۰

حمید

محمدی

۲۵۴۹۶۱۲۶۱۲

شهاب

رفیعی شولی

 

۲۴۵۱۲۳۳۰۷۹

مسلم

محمدی قصرعاصمی

۲۳۹۱۷۸۵۷۹۸

یزدان

زاهدفرد

 

۵۳۲۸۹۴۳۸۳

سید عطا

موسوی

۲۴۵۱۱۵۰۷۱۸

کاوه

ساتیاری اسماعیل آبادی

 

۲۳۷۰۶۳۰۶۸۱

علی جان

مهدی مقدم

۲۲۹۱۰۱۲۹۷۵

سیدحسین

سبحانی

 

۲۲۹۸۰۵۰۶۷۸

شاهرخ

نصراللهی شیرازی

۲۴۳۰۸۸۹۶۸۴

رهام

ستوده علی آبادی

 

۲۲۹۷۹۴۹۰۹۱

محمدمهدی

یگانه خواه

۲۲۹۷۹۹۹۴۳۷

محسن

سخندانی

 

۲۲۹۶۲۷۴۳۵۸

محمدجواد

یوسف زاده

۲۵۷۱۸۴۸۱۵۱

علی

شرفی

 

 روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است