آخرین اخطار! قابل توجه متقاضیان پروژه مسکن مهر ۶۹۰ واحدی (شرکت عمران مارون)
۱۳۹۶-۰۱-۱۴
آخرین اخطار! قابل توجه متقاضیان پروژه مسکن مهر ۷۲۰ واحدی (شرکت نوآوران معماری فارس)
۱۳۹۶-۰۱-۱۴

آخرین اخطار! قابل توجه متقاضیان پروژه مسکن مهر ۵۲۰ واحدی (شرکت بافت شهر)

بدینوسیله به متقاضیان مشروحه ذیل که نسبت به پرداخت بدهی و  تحویل واحد مسکن مهر اقدام ننموده اند اعـــلام میگردد در صورتیکه نسبت به تکمیل موجودی  و نحویل واحد مربوطه اقدام ننمایند برابر ضوابط  و دستورالعمل شماره ۱۲۲۴۳/۹۴/ص/۴۳۰۲ مورخ ۱۹/۱۱/۹۴حذف میگرددو امتیاز ایشان  طبق اولویت به شخص دیگری واگذار می گردد و حق هر گونه اعتراضی از آنان سلب خواهد شد .

کدملی

نام

نام خانوادگی

کدملی

نام

نام خانوادگی

۲۵۲۹۲۴۸۱۷۶

مهدی

ابراهیمی نژاد

 

۲۲۹۶۶۱۳۷۱۳

مجید

زینی

۲۲۹۸۸۶۳۹۱۱

صدیقه

ابلاغی

 

۲۵۷۱۰۱۲۲۹۰

عبدالکریم

سلیمانی وکیل آبادی

۲۵۲۹۶۳۵۰۵۶

پری

اعظمی پور

 

۲۲۹۱۲۳۱۹۹۵

امیدرضا

شهوه

۲۳۹۱۴۵۲۲۲۵

کتان

آذربخت

 

۲۵۲۹۶۱۸۲۸۳

محمدحسین

صفرپور حقیقی

۲۲۹۸۹۹۹۸۴۸

محسن

برزگر

 

۲۲۹۹۲۸۴۵۵۹

هاشم

قاسمی

۲۵۷۱۰۰۲۰۲۳

حسنعلی

پویان

 

۲۳۹۰۷۳۲۰۵۴

جواد

کشاورزی

۱۸۱۹۰۲۷۱۹۸

اسحق

تاجیکی نژاد

 

۴۲۵۰۶۳۹۶۰۶

سیدمحمدحسین

لقمانی

۵۵۷۹۹۸۲۲۰

احمد

ترازی

 

۲۲۹۷۵۴۲۴۲۹

احمد رضا

ماذنی

۲۳۹۰۶۸۳۲۶۶

جمال

توکلی

 

۲۵۷۱۶۶۱۸۷۶

سیداحسان

مجدی

۲۲۸۰۱۲۲۷۵۸

علی

جوکار

 

۲۲۹۶۸۸۷۸۱۳

مریم

محیطی

۲۲۹۹۸۴۴۴۹۱

هوشنگ

جوکار

 

۳۱۳۱۲۳۲۰۶۴

محمد

نجفی کلیانی

۲۵۲۹۸۲۱۵۷۷

روح اله

حدادی

 

۲۲۹۸۸۸۱۱۱۱

سیدعلی

حسینی

 

۲۳۹۱۰۳۵۲۱۷

سید یعقوب

حسینی فرد

 

۱۸۱۷۳۱۲۵۲۹

محمدرضا

خورشید خرم

 

۲۲۹۹۴۲۴۲۰۲

فریدون

دهقانی

 

۲۲۹۱۲۹۹۴۲۵

سیدهادی

رنجبر

 

۲۵۲۹۳۱۵۴۹۳

مظفر

رنجبر

 

۲۴۳۱۱۵۰۵۶۹

خداداد

زارعی

 

۶۴۸۹۶۰۵۶۳۵

حبیب

زارعی

 

 روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است