تاسیس کتابخانه در فاز یک و دو شهر صدرا و مجتمع های مسکونی این شهر
۱۳۹۷-۱۱-۰۴
آگهی فراخوان انتخاب مشاور شرکت عمران شهر جدید صدرا
۱۳۹۷-۱۱-۰۸

آگهی فراخوان عمومی – مزایده

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک زیر متعلق به خود واقع در شهر صدرا را از طریق فراخوان عمومی به فروش رساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ ۹۷/۱۱/۹ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت (تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۰۳ ) مراجعه فرمایند. زمان بازدید از املاک در مورخ ۹۷/۱۱/۱۷ و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ۹۷/۱۱/۲۳ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ مورخ ۹۷/۱۱/۲۴ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد مجوز برای کاربریهای آموزشی – درمانی – ورزشی و پمپ بنزین ، فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.

ردیفکاربریآدرسشماره
واحد/قطعه
طبقهمساحت مفیدقیمت کل ( ریال)شرایط فروشتضمین مزایده(ریال)توضیحات
۱زمین باغشهریشمال ناحیه ۲۰۰هکتاری۲٫۴۱—–۱۵۳۲٫۴۸,۸۱۱,۳۰۰,۰۰۰تمام نقدیریال ۵۱۴,۳۳۹,۰۰۰———-
۲زمین باغشهریشمال ناحیه ۲۰۰هکتاری۲٫۴۲—–۱۵۲۳٫۰۷۹,۸۹۹,۹۵۵,۰۰۰تمام نقدیریال ۵۴۶,۹۹۸,۶۵۰———-
۳زمین باغشهریشمال ناحیه ۲۰۰هکتاری۲٫۴۳—–۱۵۱۵٫۷۹,۸۵۲,۰۵۰,۰۰۰تمام نقدیریال ۵۴۵,۵۶۱,۵۰۰———-
۴زمین باغشهریشمال ناحیه ۲۰۰هکتاری۲٫۴۴—–۱۵۰۴٫۴۱۹,۷۷۸,۶۶۵,۰۰۰تمام نقدیریال ۵۴۳,۳۵۹,۹۵۰———-
۵زمین تجاری مسکونیناحیه ۲۰۰ هکتاری 691—–5258,925,000,000تمام نقدیریال ۵۱۷,۷۵۰,۰۰۰———-
۶زمین جایگاه سوخت – احداث پمپ بنزینضلع جنوبی بلوار پاسدارانضلع شرقی جایگاه CNG—–160417,644,000,00050درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۷۷۹,۳۲۰,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۹ درصد تخفیف می باشد
۷زمین آموزشیتعاونی جهاد – فاز ۲ صدرا۱۰۹۰/۱—–۴۷۲۹٫۴۱۷,۰۹۴,۱۱۵,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۴۶۲,۸۲۳,۴۵۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۵ درصد تخفیف می باشد
۸زمین آموزشیناحیه ۵۵هکتاری-فا ز ۱ صدرا۴۹۰—–۶۴۷۱٫۲۵۱۲,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۶۳۸,۲۷۵,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۲٫۵ درصد تخفیف می باشد
۹زمین آموزشیناحیه ۵۵هکتاری-فا ز ۱ صدرا۴۹۴—–۲۹۹۲٫۰۲۶,۱۳۳,۶۴۱,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۴۳۱,۶۸۲,۰۵۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۲٫۲ درصد تخفیف می باشد
۱۰زمین آموزشیناحیه ۴۰ هکتاری-فاز۱ صدرا۷—–۲۵۶۸/۵۴۳,۸۵۲,۸۱۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۳۱۷,۶۴۰,۵۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۵ درصد تخفیف می باشد
۱۱زمین آموزشیناحیه ۴۰ هکتاری-فاز۱ صدرا۸—–۳۲۳۶٫۱۴۴,۳۶۸,۷۸۹,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۳۴۳,۴۳۹,۴۵۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۵ درصد تخفیف می باشد
۱۲زمین درمانیناحیه ۱۲۸ هکتاری-بر بلوار حافظ۸۷٫۲—–۱۶۲۷٫۵۹۶,۵۱۰,۳۶۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۴۴۵,۳۱۰,۸۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۱۳زمین درمانیناحیه ۱۲۸ هکتاری-بر بلوار حافظ۸۷٫۳—–۳۴۵۶٫۹۱۳,۱۳۶,۲۲۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۶۴۴,۰۸۶,۶۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰٫۵ درصد تخفیف می باشد
۱۴زمین درمانیناحیه تعاونی زمزم-فاز ۲ صدرا۶۶۳٫۲—–۴۶۰۲۱۲,۶۵۵,۵۰۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۶۲۹,۶۶۵,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۹٫۱ درصد تخفیف می باشد
۱۵زمین فرهنگیناحیه ۱۲۸ هکتاری-فاز ۱صدرا۷۹٫۱—–۳۱۲۸٫۰۷۵,۰۰۴,۹۱۲,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۳۷۵,۲۴۵,۶۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۵ درصد تخفیف می باشد
۱۶زمین ورزشیناحیه ۱۲۸ هکتاری-فاز ۱صدرا۸۲—–۲۳۶۲٫۵۴,۹۶۱,۲۵۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۳۷۳,۰۶۲,۵۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۱۷زمین ورزشیناحیه ۱۸۰ هکتاری-فاز۱صدرا۵۸۲/۲—–۳۰۲۰٫۶۱۵,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۷۰۳,۰۹۰,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۱۸زمین ورزشی تعاونی نظامیان- فاز ۲ صدرا۲۹۰٫۲—–۲۶۵۵٫۴۴۶,۶۳۸,۶۰۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۴۴۹,۱۵۸,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۴ درصد تخفیف می باشد
۱۹واحد آپارتمانیمجتمع مسکونی آسمان صدراواحد۱۳دوم۱۰۱با پارکینگ و انباری۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۲۷۲,۲۵۰,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۹٫۱ درصد تخفیف می باشد
۲۰واحد آپارتمانیمجتمع مسکونی آسمان صدراواحد۱۸دوم۹۹٫۲۵با پارکینگ و انباری۲,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۹٫۱ درصد تخفیف می باشد
۲۱واحد آپارتمانیمجتمع بهاران – بلوک یاسواحد ۲همکف۱۱۵٫۰۸ بدون پارکینگ مسقف۱,۷۲۶,۲۰۰,۰۰۰تمام نقدیریال ۱۷۲,۶۲۰,۰۰۰———-
۲۲واحد تجاریبلوار فردوسی -مجتمع جمالی راد۹همکف۴۸٫۲۵با احتساب پارکینگ۱,۷۶۱,۱۲۵,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۱۷۶,۱۱۲,۵۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۲۳واحد تجاری داخل مجتمع مسکونیمجتمع مسکن مهر عمران مارون۴همکف۴۱٫۹۹۱,۶۹۰,۰۹۷,۵۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۱۶۹,۰۰۹,۷۵۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۵ درصد تخفیف می باشد
۲۴واحد تجاری داخل مجتمع مسکونیمجتمع مسکن مهر نگین۳همکف۲۱٫۷۲۱,۰۴۲,۵۶۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۱۰۴,۲۵۶,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۲۵واحد تجاری داخل مجتمع مسکونیمجتمع مسکن مهر نگین۹همکف۲۱٫۹۵۹۸۷,۷۵۰,۰۰۰تمام نقدیریال ۹۸,۷۷۵,۰۰۰———-
۲۶واحد خدمات خودروییناحیه ۱۰۰هکتاری -تقاطع دستغیب و آزادگان۱۷همکف۴۲٫۶۴۱,۶۸۴,۲۸۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۱۶۸,۴۲۸,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۲۷واحد خدمات خودروییناحیه ۱۰۰هکتاری -تقاطع دستغیب و آزادگان۳۱همکف۳۹٫۶۴۱,۲۲۸,۸۴۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۱۲۲,۸۸۴,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۲۸واحد خدمات خودروییناحیه ۱۰۰هکتاری -تقاطع دستغیب و آزادگان۳۲همکف۳۹٫۶۴۱,۳۰۸,۱۲۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۱۳۰,۸۱۲,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۲۹واحد خدمات خودروییناحیه ۱۰۰هکتاری -تقاطع دستغیب و آزادگان۳۳همکف۳۹٫۶۴۱,۳۸۷,۴۰۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۱۳۸,۷۴۰,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۳۰پارکینگ مجتمع تجاری بلوار دنا – مجتمع مروارید۱۴زیرزمین 22143,000,000تمام نقدیریال ۱۴,۳۰۰,۰۰۰———-
۳۱پارکینگ مجتمع تجاری بلوار دنا – مجتمع مروارید۱۶زیرزمین 22143,000,000تمام نقدیریال ۱۴,۳۰۰,۰۰۰———-
۳۲پارکینگ مجتمع تجاری بلوار دنا – مجتمع مروارید۱۸زیرزمین 22143,000,000تمام نقدیریال ۱۴,۳۰۰,۰۰۰———-

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است