گزارش صدا و سیما از استقرار میز خدمت در شرکت عمران شهر جدید صدرا