پرسشهای املاک و واگذاری زمین

Z_پرسشهای املاک و واگذاری زمین

نحوه واگذاری زمین مسکونی یا باغشهر به چه صورت می باشد؟

مطابق قوانین و مقررات مربوطه,هرگونه واگذاری صرفا از طریق آگهی مزایده عمومی انجام پذیر است.

نحوه واگذاری واحدهای آپارتمانی و تجاری به چه صورت می باشد و وضعیت این واحد ها جهت سکونت و بهره برداری به عنوان مغازه چگونه است؟

همانند واگذاری و فروش قطعات مسکونی,واگذاری واحدهای آپارتمانی و تجاری نیز مستلزم شرکت در مزایده می باشد.ضمن اینکه تمامی واحد های مسکونی دارای پایان کار ساختمانی بوده و پس از تجهیز واحدها از جمله نصب سیستمهای گرمایش-سرمایش-کابینت و غیره قابل سکونت می باشند.در خصوص واحد های تجاری نیز,قبل از برگزاری مزایده متقاضیان خرید قادر به رویت ملک بوده و بنا به نوع فعالیت مورد تقاضای خود و مطابق صنف مربوطه ملزم به مناسب سازی آن می باشند.

نحوه شرکت در مزایده و پرداخت وجه به چه صورت می باشد؟

مطابق قوانین مزایده,هر شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس مبلغ پایه شرکت در مزایده,نرخ بالاتری را پیشنهاد نمایند,به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد.ضمن اینکه معمولا اغلب واگذاری های شرکت عمران بصورت نقد و اقساط بوده و نحوه پرداخت وجه بر اساس شرایط شرکت در مزایده و تقسیط تعیین شده خواهد بود.

نحوه واگذاری زمینهای غیر مسکونی مانند کاربریهای ورزشی-درمانی-آموزشی-کارگاهی و فرهنگی به چه صورت می باشد؟

واگذاری زمینهای غیر مسکونی نیز همانند قطعات مسکونی صرفا از طریق مزایده می باشد با این تفاوت که اداره یا سازمان مرجع و متولی امر می بایستی نسبت به تایید صلاحیت و معرفی نامه معتبر و به روز برای متقاضیانی اقدام نموده باشد که این مدرک به عنوان یکی از شروط اصلی شرکت در مزایده خواهد بود. برای مثال اداره کل تربیت بدنی جهت واگذاری زمینهای ورزشی-دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت واگذاری زمینهای درمانی-ناحیه 2 آموزش و پرورش شیراز جهت واگذاری زمینهای آموزشی- سازمان صنعت ومعدن و تجارت جهت واگذاری زمینهای کارگاهی و اداره کل ارشاد جهت واگذاری زمینهای فرهنگی به عنوان متولی امر بوده که متقاضی ملزم به ارائه تایید صلاحیت از این ادارات بر اساس نوع تقاضای خود می باشند.

نحوه صدور سند مالکیت به چه صورت می باشد؟

در خصوص قطعات باغشهری,شرط اصلی ,صدور سند تسویه حساب مالی و سپس اجرای دیوار گذاری و غرس درخت می باشد. در رابطه با دیگر قطعات واگذاری,مجددا انجام تسویه حساب و سپس اخذ پایان کار می باشد.